ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวอังควิภา อาจไธสง) (อ่าน 10)   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 11)   
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายสร้างคนเพื่อสิ่งแวดล้อม (อ่าน 32) 
ให้นักศึกษาช่วยงานโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร  (อ่าน 35) 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี (อ่าน 26) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (อ่าน 20) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 28) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 30) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการและจัดนิทรรศการ ในงานพรรณไม้งามอร่ามชล ประจำปี 2563 (WAIT) (อ่าน 15) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจำปี ๒๕๖๓ (WAIT) (อ่าน 13) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 18) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (อ่าน 13) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 14) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” (อ่าน 16) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ (อ่าน 17) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 13) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 15) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ Agri freshy Night (อ่าน 16) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดอกหญ้าเกมส์ 2563 (อ่าน 16) 
มีข้อมูลทั้งหมด  547  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     จุลสาร ตอน ผักปลอดภัยจากสารพิษ
     จุลสาร ตอน ผักปลอดภัยจากสารพิษ

     งานเกษียณ ประจำปี 2563
     งานเกษียณ ประจำปี 2563

     ตรวจประกัน 2562
     ตรวจประกัน 2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.