ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 การอบรมระบบฟาร์มสัตว์เชิงอุตสาหกรรม (อ่าน 17) 
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างผู้ประกอบการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ“ (อ่าน 15) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน (อ่าน 20) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน ภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรก้าวหน้า (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 29) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 35) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 41) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับการเติบโตของ AEC  (อ่าน 61) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 57) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (อ่าน 57) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อ่าน 62) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย (อ่าน 86) 
(2564) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต  (อ่าน 80) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 42) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  (อ่าน 62) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 93) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ (อ่าน 56) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ประชุมและสำรวจความต้องการของชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (อ่าน 55) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 75) 
มีข้อมูลทั้งหมด  610  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.