ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการและจัดนิทรรศการ ในงานพรรณไม้งามอร่ามชล ประจำปี 2563 (WAIT) (อ่าน 18) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจำปี ๒๕๖๓ (WAIT) (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 วันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้แม่ไก่ เพื่อพัฒนาลูกไก่ยุวเกษตร (อ่าน 30) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” (อ่าน 24) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 3 ติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินผลสำเร็จการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 19) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 21) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเกษตรสัมพันธ์ Agri freshy Night (อ่าน 22) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการดอกหญ้าเกมส์ 2563 (อ่าน 23) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 17) 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 24) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันปลูกต้นไม้และบิ๊กคลีนนิ่งเกษตรราชมงคลตะวันออก ภายใต้ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 36) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เสวนาสืบสานประเพณีวิ่งควายและภูมิปัญญาการใช้แรงงาน จากควายในการเกษตร จังหวัดชลบุรี  (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน  (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 38) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านปลูกพืชภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์ (อ่าน 28) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 28) 
มีข้อมูลทั้งหมด  558  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)
     ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)

     ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย จาก ๓ คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่บางพระ ชลบุรี

     หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร
     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับแหล่งทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดหากลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๓  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.