ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 61) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเกษตรในกลุ่ม Smart Farming หลักสูตร การผลิตข้าวไทยแบบอัจฉริยะ (อ่าน 71) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนบางพระ (อ่าน 52) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 48) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 65) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 60) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 51) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาประมง (อ่าน 51) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 64) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 49) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 44) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 56) 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 57) 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ (อ่าน 45) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (อ่าน 41) 
ให้นักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  (อ่าน 49) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 42) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 77) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (อ่าน 61) 
มีข้อมูลทั้งหมด  610  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.