ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การประกอบการนมเกษตรบางพระเชิงพาณิชย์ (อ่าน 26) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 31) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชา (อ่าน 27) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาประมงสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 26) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน หัวข้ออบรมที่ 5 การอบรมพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน (การผลิตพืชในระบบอินทรีย์) (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 25) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 68) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 41) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 44) 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์อุดม จันทรศิริ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 46) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 68) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 57) 
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 67) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม : เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาประมง (อ่าน 51) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (อ่าน 47) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาประมง (อ่าน 44) 
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานกิจกรรมที่ 3 young smart farmer  (อ่าน 54) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 young smart farmer (อ่าน 61) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 46) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “กิจกรรมแผนพัฒนาวิชาการและพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ไผ่“ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 56) 
มีข้อมูลทั้งหมด  558  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)
     ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree)

     ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย จาก ๓ คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมร่วมกับบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป และอาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อหารือทำความร่วมมือด้าน วิชาการ วิจัย และการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่บางพระ ชลบุรี

     หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร
     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรระยะสั้น ๓ หลักสูตร ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับแหล่งทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดหากลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ๒๕๖๓  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.