ค้นหา:
 
 Download File  ค้นหาข่าว :
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 67) 
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 66) 
(กองคลัง) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 76) 
(กองคลัง) ขอเบิกค่าใช้จ่ายและส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 57) 
(กองคลัง) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (อ่าน 66) 
(พัสดุ) รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 45) 
(พัสดุ) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 46) 
(พัสดุ) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (เบิกจ่าย) (อ่าน 32) 
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล (อ่าน 121) 
เกณฑ์การลา สิทธิการลา (อ่าน 220) 
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 226) 
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน (อ่าน 253) 
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะคณะ (PDF) (อ่าน 196) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อใช้ในการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (บริหารคณะฯ) (อ่าน 116) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อใช้ในการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (ประจำคณะฯ) (อ่าน 154) 
(มหาวิทยาลัย) ขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว (แบบฟอร์ม) (อ่าน 125) 
(มหาวิทยาลัย) ดูงานฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์ม) (อ่าน 144) 
(มหาวิทยาลัย) 2 หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังอักฤษ (แบบคำร้องขอ) (อ่าน 116) 
(มหาวิทยาลัย) 3 หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทย (ตัวอย่างการพิมพ์) (อ่าน 112) 
(มหาวิทยาลัย) 1) หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษ (บันทึกข้อความ) (อ่าน 139) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.