ค้นหา:
 
 Download File  ค้นหาข่าว :
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอเบิกค่าใช้จ่าย (PDF) (อ่าน 768) 
(ระดับมหาวิทยาลัย) ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (PDF) (อ่าน 748) 
(กองคลัง) สัญญายืมเงิน (อ่าน 748) 
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 746) 
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 774) 
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 728) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 722) 
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 718) 
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 727) 
(พัสดุ) รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 717) 
(พัสดุ) แบบฟอร์มรายงานความต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 332) 
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล (อ่าน 717) 
เกณฑ์การลา สิทธิการลา (อ่าน 719) 
แบบฟอร์มใบลา  (อ่าน 745) 
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน (อ่าน 727) 
ขออนุญาตใช้ยานพาหนะคณะ (PDF) (อ่าน 727) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อใช้ในการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (บริหารคณะฯ) (อ่าน 739) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อใช้ในการตรวจประกันระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 (ประจำคณะฯ) (อ่าน 736) 
(มหาวิทยาลัย) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ (อ่าน 186) 
(มหาวิทยาลัย) ดูงานฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์ม) (อ่าน 357) 
มีข้อมูลทั้งหมด  27  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.