ข่าวน่าสนใจ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9513 ข่าวสดรายวัน
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  03-02-2560
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdPREUwTVRJMU9RPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE5pMHhNaTB4TkE9PQ==

รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comน้าชาติ วิชาเกษตรกลวิธาน เกษตร ปริญญาตรี เรียนเรื่องไรครับ

ม.5

ตอบ ม.5

ข้อมูลจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน บอกว่า ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics) คือสาขาวิชาที่มุ่งให้การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแบบก้าวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจร ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรของประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชาเกษตรกลวิธานเป็นหลักสูตรผสมผสานของวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science) และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ (Engineering Science) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาทางด้านเกษตรกลวิธานมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรแบบก้าวหน้า (Advanced Agricultural Technology) มีเป้าหมายสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม

หลักสูตรปัจจุบันของภาควิชาเกษตรกลวิธานให้การศึกษาครอบคลุมสายงานสอนดังนี้ 1.เครื่องต้นกำลังและเครื่องทุ่นแรงเกษตร 2.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3.การพัฒนาดินและน้ำ เพื่อการเกษตร 4.อาคารและสิ่งแวดล้อมในการเกษตร และ 5.งานช่างเกษตร

ภาคการเกษตรในประเทศไทยยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร มีสินค้าการเกษตรส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้พยุงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า เมื่อก่อนต้องเข้าใจว่าการเกษตรเมืองไทยใช้แรงงานคน และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผลน้อยมาก เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์อาวุโสรุ่นแรกๆ จึงเล็งเห็นว่าต่อไปจะมีเครื่องจักรกลเกษตรเข้ามาแทนแรงงานคน


หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จึงเปิดสอนให้การศึกษาด้านการทำการเกษตรแบบก้าวหน้า ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างครบวงจร เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาการให้น้ำพืช รู้จักการสร้างและออกแบบอาคารสิ่งแวดล้อมการเกษตร ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานเกษตร นำศาสตร์เมคคาทรอนิกส์มาปรับใช้กับการทำแปลง ศึกษาการออกแบบและใช้โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การเกษตรก้าวไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดได้

โดยในการเรียนเริ่มต้น นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเครื่องจักรกล (Farm Mechanic) เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนอกจากเครื่องจักรกลเกษตรแล้ว ยังมีเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ อีกมากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้น้ำพืช การออกแบบโครงสร้างอาคารทางการเกษตร และการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งพัฒนาไปตามยุคสมัย

เกษตรกลวิธานเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ประดิษฐ์ เพราะในการลง แปลงจริงๆ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนในโรงงานที่คนสามารถควบคุมทุกอย่างได้ เมื่อนำพืชผลลงแปลงแล้ว เราไม่สามารถควบคุม ดิน ฟ้า อากาศได้ แต่ต้องรู้จักการปรับปรุงใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของเรา เพื่อให้ผลผลิตงอกงามออกมาได้มากที่สุด

เรียนจบแล้วสามารถทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเครื่องจักรกล เกษตร หรือทำงานออกแบบเรื่องระบบน้ำ เป็นโปรแกรมเมอร์ออกแบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ทำงานฝ่ายจักรกลการเกษตร เป็นผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม เป็นต้น

ครับ สรุปว่า สมัยนี้ไม่ใช่แค่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีความรู้ด้านงานสำรวจ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ระบบโรงเรือน  ระบบควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมระบบ  ซึ่งต้องนำความรู้ความสามารถต่างๆ มาบูรณาการพัฒนาระบบไปสู่ เกษตรกรที่ใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในอนาคต

ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  ขอให้ธุรการสาขา เข้ามาอัพเดดเว็บไซต์ของสาขาวิชา 
  ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทุกท่านครับ 
  ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!! 
  เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพร้อมพา จะสีข้าวขาว ข้าวกล้อง ได้หมดถ้าสดชื่น 
  เครื่องสีข้าวที่เรารู้จัก ไปใกลถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  

ชวนให้คิดกับเครื่องพรวนดิน เล็กๆ ราคาถูก สร้างง่าย ใช้ง่าย มีบ้างปะ.....!!!!
วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.