ข่าวน่าสนใจ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9513 ข่าวสดรายวัน
  หมวด  ข่าวประชาส้มพันธ์   วันที่ประกาศ  03-02-2560
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdPREUwTVRJMU9RPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE5pMHhNaTB4TkE9PQ==

รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comน้าชาติ วิชาเกษตรกลวิธาน เกษตร ปริญญาตรี เรียนเรื่องไรครับ

ม.5

ตอบ ม.5

ข้อมูลจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเสน บอกว่า ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics) คือสาขาวิชาที่มุ่งให้การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแบบก้าวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอย่างครบวงจร ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรของประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชาเกษตรกลวิธานเป็นหลักสูตรผสมผสานของวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science) และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ (Engineering Science) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาทางด้านเกษตรกลวิธานมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรแบบก้าวหน้า (Advanced Agricultural Technology) มีเป้าหมายสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม

หลักสูตรปัจจุบันของภาควิชาเกษตรกลวิธานให้การศึกษาครอบคลุมสายงานสอนดังนี้ 1.เครื่องต้นกำลังและเครื่องทุ่นแรงเกษตร 2.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3.การพัฒนาดินและน้ำ เพื่อการเกษตร 4.อาคารและสิ่งแวดล้อมในการเกษตร และ 5.งานช่างเกษตร

ภาคการเกษตรในประเทศไทยยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร มีสินค้าการเกษตรส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้พยุงระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า เมื่อก่อนต้องเข้าใจว่าการเกษตรเมืองไทยใช้แรงงานคน และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชผลน้อยมาก เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์อาวุโสรุ่นแรกๆ จึงเล็งเห็นว่าต่อไปจะมีเครื่องจักรกลเกษตรเข้ามาแทนแรงงานคน


หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จึงเปิดสอนให้การศึกษาด้านการทำการเกษตรแบบก้าวหน้า ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างครบวงจร เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาการให้น้ำพืช รู้จักการสร้างและออกแบบอาคารสิ่งแวดล้อมการเกษตร ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานเกษตร นำศาสตร์เมคคาทรอนิกส์มาปรับใช้กับการทำแปลง ศึกษาการออกแบบและใช้โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การเกษตรก้าวไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดได้

โดยในการเรียนเริ่มต้น นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเครื่องจักรกล (Farm Mechanic) เป็นหลัก แต่ปัจจุบันนอกจากเครื่องจักรกลเกษตรแล้ว ยังมีเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ อีกมากมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้น้ำพืช การออกแบบโครงสร้างอาคารทางการเกษตร และการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งพัฒนาไปตามยุคสมัย

เกษตรกลวิธานเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ประดิษฐ์ เพราะในการลง แปลงจริงๆ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนในโรงงานที่คนสามารถควบคุมทุกอย่างได้ เมื่อนำพืชผลลงแปลงแล้ว เราไม่สามารถควบคุม ดิน ฟ้า อากาศได้ แต่ต้องรู้จักการปรับปรุงใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรของเรา เพื่อให้ผลผลิตงอกงามออกมาได้มากที่สุด

เรียนจบแล้วสามารถทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเครื่องจักรกล เกษตร หรือทำงานออกแบบเรื่องระบบน้ำ เป็นโปรแกรมเมอร์ออกแบบควบคุมอุปกรณ์ทางการเกษตร ทำงานฝ่ายจักรกลการเกษตร เป็นผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม เป็นต้น

ครับ สรุปว่า สมัยนี้ไม่ใช่แค่มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีความรู้ด้านงานสำรวจ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ระบบโรงเรือน  ระบบควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมระบบ  ซึ่งต้องนำความรู้ความสามารถต่างๆ มาบูรณาการพัฒนาระบบไปสู่ เกษตรกรที่ใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มในอนาคต

ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาส้มพันธ์
  เครื่องสีข้าวครัวเรือนแบบพร้อมพา จะสีข้าวขาว ข้าวกล้อง ได้หมดถ้าสดชื่น 
  เครื่องสีข้าวที่เรารู้จัก ไปใกลถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
  อยากแนะนำให้นักศึกษารับฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอด 
  ขอเชิญร่วมประกวดสัญลักษณ์และมาสคอต งานเกษตรแห่งชาติ ปี 60 
  ขอเชิญร่วมงานกีฬาและสังสรรค์ปีใหม่ 2560 

วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.