แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
  งานประกันคุณภาพ
  โครงการฝึกอบรม
  งานวิจัย
  การเรียนรู้นอกหลักสูตร
  สื่อการเรียนรู้
  ธรรมะอันทรงคุณค่า
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  12
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,250
 เยี่ยมชมปีนี้ :  11,375
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  11,806
 IP :  54.166.199.178
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

ตำราเรียน
วิชา0135101 Basic Electric and Electronics
พื้นฐานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตำราเรียนที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ และพัฒนาชาติต่อไป จึงมิได้ทำเป็นการค้า แต่ขอมอบความรู้เป็นวิทยาทาน
ดังนั้นหากมีส่วนหนึงส่วนใดที่ผู้แต่งผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ. โอกาสนี้ครับ

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                     

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

                                
เอกสารการสอนรายบทเรียน Link เอกสารประกอบ
บทที่ 1 หลักความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOVjB3cENBb0NVRnM
บทที่ 2 ทฤษฏีอะตอม แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้นและเซลล์พลังงาน https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOR1VZSEtTazlRQzg
บทที่ 3 การใช้มัลติมิเตอร์วัดวงจรไฟฟ้า https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOaDIyNy1oVVFraWs
บทที่ 4 ชนิดของตัวต้านทานและการต่อวงจรไฟฟ้า https://drive.google.com/open?id=0B1iDE4kxJ1IOMUhpbm9zVk5ocnM
   
   
   
   
   
   

  

หัวข้อที่นักศึกษาควรทราบ (ใช้สอบ Final) แหล่งที่มาของเอกสาร (ขอขอบพระคุณผู้ให้ความรู้)
1.    สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 1 สารกึ่งตัวนำ/files/publication.pdf
·     http://www.physics.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/หน่วยที่-5-อิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น-อ-ศุภศิลป์.pdf
·     http://edltv.thai.net/courses/135/50scM3-KO050202.pdf
·     http://montri.rmutl.ac.th/assets/บทที่-14อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=s7oauMyWPnU (วิดีโอ)
2.    ไดโอด และ วงจรเรียงกระแส ·     http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/vichaipage/chap6.pdf
·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 2 ไดโอดและการประยุกต์/files/publication.pdf
·     http://eng.vu.ac.th/mn/2009/~arnon/theching/elec_mn/sheet/Elec_2.pdf
·     http://www.kpt.ac.th/web/images/stories/learning/prayad/31050003.pdf
·     http://elecmns.rmutl.ac.th/EN302/EN302_LT02.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=H0B39ByBts4 (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=Gjy_eGNKZ9k (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=xxbrflMpN8U (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=cImonaE3aO0 (วิดีโอ)
3.    ซีเนอร์ไดโอด ·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 3 ซีเนอร์ไดโอด/files/publication.pdf
·     http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่ 2 การทดลองซีเนอร์ไดโอด และการประยุกต์ใช้งาน.pdf http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/ee200-2015/e&eA-Z012.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=h3q6NQ0ITXQ (วิดีโอ)
4.    ไดโอดเปล่งแสง(LED) ·     http://1.179.134.197/stem/snails/student/lesson3/word3.pdf
·     http://montri.rmutl.ac.th/assets/led-overview.pdf
·     http://digi.library.tu.ac.th/thesis/it/0671/10CHAPTER_2.pdf
·     http://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/viewFile/69616/56527
·     https://www.youtube.com/watch?v=8KCtttZEwEQ (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=hBiSpGW5E9c (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=LfuiWFAfIKo (วิดีโอ)
5.    ทรานซิสเตอร์ ·     http://edltv.thai.net/courses/135/50scM3-KO060305.pdf
·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 4  ทรานซิสเตอร์/files/publication.pdf
·     http://www.sut.ac.th/Engineering/Electrical/courses/429296/old/course/Transistor.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=vncrNLrdVbY (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=ZS7eQyQ6llg (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=AxiHNlDvBIk&t=194s (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=L7mSwESIARA&t=83s (วิดีโอ)
6.    เจเฟต มอสเฟต ·     http://202.29.238.249/mnfile/branch15/file/save/322.pdf
·     http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/EDCAS-I-2013/EDCAS-I-007.pdf
·     http://fivedots.coe.psu.ac.th/~kdamrong/lecture/beslide/50BE08%20FET.pdf
·     http://elecmns.rmutl.ac.th/EN302/EN302_LT09.pdf
·     http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่ 5 การทดลองคุณลักษณะมอสเฟต และวงจรไบอัส.pdf
·     http://www.suadet.yolasite.com/resources/04222301/04222301_Review%20of%20MOSFET.pdf
·     http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_16051815153529.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=2HdEgqtbO2E (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=8JJQBBH_po4 (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=y4qup3GBC1I (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=qYUKkParyk8 (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=ufA-DC8rXqE (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=lZNoPwVksyY (วิดีโอ)
7.    เอสซีอาร์ ·     http://www.pattayatech.ac.th/files/1305292020243060_15051115151222.pdf
·     http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=819.0
·     https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_electronics/wiki/e49cb/__.html
·     http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/EDCAS-I-2013/EDCAS-I-008.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=tOs7NONRkuI (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=rzE8oYADQtA (วิดีโอ)
8.    ไดแอค ไตรแอค ·     http://en21.sisat.ac.th/sak/home2/index.php?option=com_content&view=article&id=115:2010-02-24-06-26-19&catid=38:2010-02-04-18-41-10&Itemid=57
·     http://en21.sisat.ac.th/sak/home2/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-triac&catid=38:2010-02-04-18-41-10&Itemid=57
·     https://wiki.stjohn.ac.th/sandbox/groups/poly_computer/wiki/5ba29/attachments/4d68e/Unit7.pdf
·     http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/EE200/EE200-P01.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=z4trGKi8wa8 (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=B7x6FPQtSNk (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=5HdIN_EU9Ts (วิดีโอ)

 
9.    ออปแอมป์และการใช้งาน ·     http://www.tatc.ac.th/files/08122511112836_11043011113844.pdf
·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 5 ออปแอมป์ เบื้องต้น/files/publication.pdf
·     http://eng.rmutsb.ac.th/events/admin2/data/e-book/บทที่ 6  ออปแอมป์เปรียบเทียบ/files/publication.pdf
·     http://dk.coe.psu.ac.th/lecture/beslide/51BE10%20Op-amp.pdf
·     http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่ 8_Op Amp and Application 02 0k.pdf
·     http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/บทที่ 8 การทดลองวงจรขยายด้วยออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน.pdf
·     http://suadet.yolasite.com/resources/elt2303/222210all.pdf
·     http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~akachai/EDCAS-I-2013/EDCAS-I-009.pdf
·     http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tarporn/492/LabSheet/OPA.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=1Ll9gBVzfw8&list=PLkOu5QYpIQUtxPH1-ASq6NxHM21DmIesG (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=SBvJX9jVXUc  (วิดีโอ)
10.    ไอซีเรกกูเลเตอร์ ·     http://pws.npru.ac.th/thawatchait/data/files/16. บทที่ 10 ok.pdf
·     https://docs.google.com/presentation/d/1eztJjJFsVgiEkpcuGYo39pRHWFXCoxOupUgz1FUzjPo/edit#slide=id.p4
·     http://www.cewmedia.com/article/169/เรกกูเลเตอร์.pdf
·     http://elecpnt.rmutl.ac.th/attachments/014_el_lesson3.pdf
·     http://elecmns.rmutl.ac.th/EN302/EN302_LT03.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=7_RyXkqTYRY (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=-dE8_grn1uQ  (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=Ow8sjgMnXnY  (วิดีโอ)
11.    การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ·     http://kai52210625.blogspot.com/2009/09/pcb-led-10.html
·     http://highvoltage-nut62.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
·     http://gohgoh.rmutl.ac.th/BasicComEng/files/PCB_Trans.pdf
·     http://northbridge.exteen.com/20090913/pcb-printed-circuit-board-made-in-bangmod
·     http://electronicsboardcenter.weebly.com/uploads/8/2/8/3/8283544/programpcb_wizard.pdf
·     http://www.lampangtc.ac.th/mnfile/branch5/file/knowledge/PCBwizard.pdf
·     http://electronicsboardcenter.weebly.com/uploads/8/2/8/3/8283544/eagle_manual12.pdf
·     http://www.altiumthai.com/node/5
·     http://www.warapcb.com/download/altium.pdf
·     https://www.youtube.com/watch?v=49w_FO_Tm7o (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=w8_0Dle7UiY (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=qRiXBLGDI8A (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=wHX1X_6aWns (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=yPPtUBo5ObM (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=iThIDuZl1pA (วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=lfGQdbCQT_0(วิดีโอ)
·     https://www.youtube.com/watch?v=6cJqQIXKTOE (วิดีโอ)

 
12.    ไฟล์วิดีโอ จาก EDLTV  วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ·     http://edltv.vec.go.th/?option=com_edl&task=course&cid=40
·     http://edltv.vec.go.th/

 
ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ·     http://www.qiau.ac.ir/teacher/files/24955/27-06-1387-13-58-57-Wiley%20-%20Fundamentals%20of%20Microelectronics%20(Razavi,%202006).pdf
·     ftp://doc.nit.ac.ir/cee/y.baleghi/Electronics/Microelectronic%20Circuits%20by%20Sedra%20Smith,5th%20edition.pdf
·     https://ecedmans.files.wordpress.com/2014/03/microelectronic-circuit-design-4th-edition-jaeger.pdfหากนักศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่านใด พบว่า ข้อความในตำราเรียนนี้ ส่วนใดมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่
อ.ชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ Email : rick_agrmec@hotmail.co.th จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  


วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร พานักศึกษาช่วยเดินระบบน้ำในแปลงเกษตร เพื่อเตรียมงานเกษตรแห่งชาติ
นำนักศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)
นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.