แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  งานบริการวิชาการ
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  กิจการนักศึกษา
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  ชมรมศิษย์เก่าสัตวบาล
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  17
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,912
 เยี่ยมชมปีนี้ :  199,326
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  209,452
 IP :  54.92.194.75
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสัตวศาสตร์


1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล แจ่มสวัสดิ์      หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา กลิ่นสุคนธ์       รองหัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และหัวหน้างานบริการวิชาการ

3.รองศาสตราจารย์สุชาติ ชัยวรกุล             หัวหน้างานวิจัย

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย โอฬารกนก    หัวหน้างานแนะแนว

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณชา บูรมปรมากุล  หัวหน้างานสหกิจศึกษา

6.ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล                           หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

7.ดร.ปัทมา ธรรมดี                                   หัวหน้างานวิชาการ

8.ดร.สุรางคนา สุขเลิศ                             หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานฝึกงานภายนอก

9.ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์                     หัวหน้างานพัสดุ

10.นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์                        หัวหน้างานฝึกงานภายใน

11.นายสันติคม ศรีเจริญ                            หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

12.นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข                    เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ

13.นายรัชพล นันจิตสัก                             นักวิชาการสัตวบาล

14.นางสาวสุทธิดา มูลจินดา                      นักวิชาการเกษตร

15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ตองอ่อน          เลขานุการสาขาสัตวศาสตร์

กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.