แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  งานบริการวิชาการ
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  กิจการนักศึกษา
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  ชมรมศิษย์เก่าสัตวบาล
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  15
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,910
 เยี่ยมชมปีนี้ :  199,324
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  209,450
 IP :  54.92.194.75
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม
ปณิธาน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. บริการวิชาการแก่สังคมด้านวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติเป็นสำคัญ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.