แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์
  งานบริการวิชาการ
  ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  กิจการนักศึกษา
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  ชมรมศิษย์เก่าสัตวบาล
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  14
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,929
 เยี่ยมชมปีนี้ :  199,343
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  209,469
 IP :  54.160.245.121
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

ประวัติความเป็นมา

   เริ่มแรกสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน 

สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ตั้งแต่พ.ศ. 2518 โดยสังกัดอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาใน
พ.ศ. 2532 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ ใน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ทำให้เกิดการรวมวิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

      ปัจจุบันสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีที่ตั้งอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีภารกิจสำคัญ 4 ด้านคือ


ด้านที่ 1 การเรียนการสอน
ด้านที่ 2 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านมี่ 4 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 
 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามโครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมทั้งการรับผิดชอบในการบริหารองค์กร และภาระกิจอื่นๆที่กล่าวข้างต้น มีประธานงานฟาร์มดูแลบริหารงานฟาร์มให้สามารรองรับ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาทดลองต่างๆของนักศึกษา


กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วันที่ 6-7 เมษายน 2560
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.