ข้อมูลบุคลากร
ผศ.ศักดา กลิ่นสุคนธ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.ปัทมา ธรรมดี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.สุรางคนา สุขเลิศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายสันติคม ศรีเจริญ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการและงานสารบรรณ
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นายธีรพงษ์ ผูกพรม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
นางสาวจำนงค์ พิมขาว
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชาและดูแลอาคารแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นางต้อย สุรคำ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชา
  ส่วนราชการ : สำนักงานสาขา
นายบุญชู ฉุนกระโทก
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานฟาร์มโคนม
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
นายพรม เวียงคำ
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มแพะ-แกะ
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
นายวิศิษฐ์ เพียรจิตร
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มสุกร
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
นายพิชัย เจริญแสนสวย
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มโคเนื้อ-โคนม
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
นายอนันต์ เขียวฉอ้อน
  ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา ประจำงานฟาร์มโคเนื้อ-โคนม
  ส่วนราชการ : งานฟาร์ม
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

งานประกวด “ไก่เหลืองหางขาวสีสันตะวันออก“ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
พิธีบวงสรวงองค์พญายม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2561
วันอนุรักษ์มรดกไทย “ย้อนเวลา หาวิถีไทย สวมชุดไทยเที่ยวงาน“ วันที่ 2 เมษายน 2561
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.