เทคนิคสมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต
  หมวด  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ประกาศ  11-04-2560

                       ด้วยสาขาวิชาประมง เปิดสอนรายวิชา หัวข้อเฉพาะทางการประมง และการจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จึงนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว จำนวน 10 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน ๒ ท่าน ไปเยี่ยมชมส่วนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากยิ่งขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานและอบรมเทคนิคเฉพาะทางพันธุกรรม 


   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาวิชาประมงร่วมมือกันทำสนามเปตองของสาขาวิชา   
  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
  พิธีไหว้ครู 
  นักศึกษาร่วมมือกันกำจัดวัชพืช 
  ปฏิทินการศึกษา 2560 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
โครงการบ่มเพาะธุรกิจสัตว์น้ำ
โครงการเนินแสนสุข
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.