ข้อมูลบุคลากร
อ.ศรัณยา รักเสรี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
รศ.อุธร ฤทธิลึก
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.อภิฤดี สงสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อ.เบญจวรรณ ไชยวงศ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
นายประเสริฐ พิศวงค์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางเฟื่องฟ้า โชติปัญญา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นางสาวพูนทรัพย์ ฐิตะลักขณะ
  ตำแหน่ง : แม่บ้านประจำสาขาวิชาประมง
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
นายนภดล นาคหนู
  ตำแหน่ง : คนงานประจำห้องปฏิบัติการ
  ส่วนราชการ : เจ้าหน้าที่
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.อุธร ฤทธิลึก
นักศึกษาสาขาวิชาประมงเข้าร่วมแข่งขันการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงอนุบาลลูกกุ้ง
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาประมง
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.