ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (อ่าน 16)
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับการติดต่อประสานงานจากทีมงานบริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (โดย ดร.นันท์ทิพย์ ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ปรึกษาออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการเกี่ยวกับ Organic Farm ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากนี้บริษัทยังมีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรับนักศึกษาฝึกงาน ต่อไป ...
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร (อ่าน 11)
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร เพี่อการพัฒนางานฟาร์มให้ก้าวสู่สากล และเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น ...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563 (อ่าน 14)
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เทคนิคในการสมัครงาน และการใช้ชีวิตของการทำงานในอนาคต ณ ห้องประชุม ๙๒๑ อาคารวิศวเกษตรและเทคโนโลยี ...
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร  (อ่าน 11)
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร กับนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ...
  ประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 189)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 227)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 435)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 274)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 295)17-07-2561
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 13)23-03-2563  
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) (อ่าน 18)05-03-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 29 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 23)29-01-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 71)04-11-2562
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 82)25-07-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 219)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 149)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 369)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 166)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 316)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต (อ่าน 5)30-03-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย (อ่าน 5)30-03-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5)30-03-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “อบรมการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom“  (อ่าน 8)19-03-2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง (เพิ่มเติม) (อ่าน 5)19-03-2563
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 41)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 38)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 43)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 44)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 41)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) (อ่าน 1)01-04-2563  
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) (อ่าน 10)19-03-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) (อ่าน 4)19-03-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมกราคม) (อ่าน 3)07-01-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) (อ่าน 96)18-12-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 214)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 204)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 110)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 204)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 207)30-10-2561
(พัสดุ) รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 139)29-10-2561
(พัสดุ) ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (อ่าน 146)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (อ่าน 4)01-04-2563  
บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  (อ่าน 23)14-02-2563
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง (อ่าน 26)05-02-2563
บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน (อ่าน 36)31-01-2563
บริษัท ซีพีเอฟ (ธุรกิจไก่) รับสมัครงาน (อ่าน 48)21-01-2563
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 268  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,848  
เข้าชมปีนี้ : 36,784  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 302,469  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.