ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา (อ่าน 3)  
กิจกรรมเปิดบ้าน แนะแนว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน พัทยา ...
แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 (อ่าน 18)
ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้มีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป ...
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท (อ่าน 29)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ...
วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ (อ่าน 57)
วิพากษ์หลักสูตร ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์ ...
  ประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 164)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 197)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 411)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 263)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 284)17-07-2561
  ประกาศ     
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 29 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 6)29-01-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 56)04-11-2562
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 73)25-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 90)04-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 81)04-07-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 176)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 125)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 324)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 133)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 260)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การอบรมปฏิบัติการจัดการอาหารสัตว์ ใน โครงการต้นแบบการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ให้นมและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการต้นแบบธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก) (อ่าน 3)19-02-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การอบรมปฏิบัติการจัดการสุขภาพสัตว์ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ให้นมและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการต้นแบบธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก) (อ่าน 1)19-02-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 2 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับการเติบโตของ AEC (อ่าน 2)17-02-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 4 การบอรมปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ (โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการต้นแบบธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก) (อ่าน 0)17-02-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การอบรมปฏิบัติการจัดการฟาร์มไก่ไข่ (โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการต้นแบบธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก) (อ่าน 0)17-02-2563  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 25)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 22)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 29)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 26)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 23)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนธันวาคม) (อ่าน 61)18-12-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดิอนพฤศจิกายน) (อ่าน 47)15-11-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) (อ่าน 77)24-10-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) (อ่าน 66)24-10-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 65)14-09-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 196)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 186)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 101)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 190)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 191)30-10-2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 250)29-10-2561
(กองคลัง) ขอส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 204)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  (อ่าน 4)14-02-2563  
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง (อ่าน 7)05-02-2563
บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน (อ่าน 19)31-01-2563
บริษัท ซีพีเอฟ (ธุรกิจไก่) รับสมัครงาน (อ่าน 32)21-01-2563
บริษัท ซีพีเอฟ รับสมัครสัตวบาลฟาร์ม (อ่าน 29)21-01-2563
 


ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 300  
เข้าชมเดือนนี้ : 8,832  
เข้าชมปีนี้ : 19,570  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 285,260  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.