ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“ (อ่าน 29)
การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“ ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 36)
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 ...
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒ (อ่าน 33)
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒ ...
วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562 (อ่าน 33)
วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562 ...
  ประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 80)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 119)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 303)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 206)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 220)17-07-2561
  ประกาศ     
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 29)25-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 45)04-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 36)04-07-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อ่าน 52)17-06-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  (อ่าน 46)17-06-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 65)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 52)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 145)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 44)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 129)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (อ่าน 14)26-09-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 20)26-09-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13)26-09-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ” (อ่าน 16)11-09-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อ่าน 14)14-09-2562
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 4)10-10-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 470)09-05-2560
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 124)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) (อ่าน 76)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) (อ่าน 66)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 68)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) (อ่าน 64)30-05-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 155)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 151)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 60)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 147)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 140)30-10-2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 192)29-10-2561
(กองคลัง) ขอส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 149)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล (อ่าน 23)18-09-2562
บริษัท Eastern Grand C จำกัด รับสมัครงาน (ด้านสัตวบาล) (อ่าน 80)05-06-2562
รับสมัครตำแหน่งงานสัตวบาล (อ่าน 215)20-02-2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 757)28-07-2560
บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม (อ่าน 1,551)16-05-2560
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 123  
เข้าชมเดือนนี้ : 7,266  
เข้าชมปีนี้ : 76,227  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,078  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.