ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้ง 1/2562 (อ่าน 14)  
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้ง 1/2562 ...
กิจกรรม “รักน้อง“ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 13)  
กิจกรรม “รักน้อง“ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ...
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ครั้ง 1/2562 (อ่าน 23)  
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ครั้ง 1/2562 ...
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ครั้ง 1/2562 (อ่าน 19)  
กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ครั้ง 1/2562 ...
  ประชาสัมพันธ์     
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 38)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 247)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 172)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 176)17-07-2561
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา (อ่าน 409)09-10-2560
  ประกาศ     
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 12)04-07-2562  
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 10)04-07-2562  
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อ่าน 25)17-06-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์  (อ่าน 21)17-06-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์  (อ่าน 19)17-06-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 11)10-07-2562  
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 79)05-07-2562  
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 9)10-07-2562  
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 61)03-07-2562  
สภาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมงานโครงการเวทีเสวนา (เอกสารฝากประชาสัมพันธ์) (อ่าน 23)14-06-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ“ PW (อ่าน 8)10-07-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการวิจัย และนวัตกรรม (อ่าน 8)10-07-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ (อ่าน 8)10-07-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (PW) (อ่าน 8)10-07-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม : อบรมพี่สอนน้องเลี้ยงปลา ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาประมงสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 7)10-07-2562  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 427)09-05-2560
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 44)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน) (อ่าน 39)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม) (อ่าน 35)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์) (อ่าน 31)30-05-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม) (อ่าน 29)30-05-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 125)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 131)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 35)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 117)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 118)30-10-2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 155)29-10-2561
(กองคลัง) ขอส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 119)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บริษัท Eastern Grand C จำกัด รับสมัครงาน (ด้านสัตวบาล) (อ่าน 47)05-06-2562
รับสมัครตำแหน่งงานสัตวบาล (อ่าน 137)20-02-2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน (อ่าน 632)28-07-2560
บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม (อ่าน 1,287)16-05-2560
รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 580)19-04-2560
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 83  
เข้าชมเดือนนี้ : 4,820  
เข้าชมปีนี้ : 43,254  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 204,125  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.