ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาเขตบางพระ

            รอบเช้า 09.00 ถึง 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00-15.30 น.

 

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร

หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสาขาเกษตรกลวิธาน หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หรือสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาแมลงผสมเกสร หรือสาขาวิชาไรวิทยา ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 
  บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  
  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง 
  บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.