ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาเขตบางพระ

            รอบเช้า 09.00 ถึง 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00-15.30 น.

 

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร

หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสาขาเกษตรกลวิธาน หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หรือสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาแมลงผสมเกสร หรือสาขาวิชาไรวิทยา ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน 
  บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม 
     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา
     

     กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
     กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     กิจกรรม การเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนเกษตรฯ
     กิจกรรม การเตรียมตวามพร้อมสู่การเรียนเกษตรฯ

     กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
     กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน
     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครตำแหน่งพนักงาน สัตว์บาลประจำฟาร์มไก่พ่อ-แม่พันธุ์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.