ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาเขตบางพระ

            รอบเช้า 09.00 ถึง 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00-15.30 น.

 

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร

หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสาขาเกษตรกลวิธาน หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หรือสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาแมลงผสมเกสร หรือสาขาวิชาไรวิทยา ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน 
  บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม 
     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
     

     โครงการสานสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์
     โครงการสานสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์

     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษา
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.