ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 1604 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  08-12-2560   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 1604

ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน  10 ฉบับ

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว421 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว(ล)37355 ลงวันที่16พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ

2. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

3. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/1173 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. ครั้งที่ 2

4. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.01.19/ว178 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ศธ 0579.15/6006 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128

7. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สว (สนช) (กสทช.) ที่ 0008/(ส)ว373 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

8. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.1.11/ว1357 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

9. สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ที่ สออ.60/ว0114 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ ศธ 0513.20102(2)/ว1242 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว 0923 เวียนหนังสือ 31 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0914 เวียนหนังสือ 19 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.