ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0017 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-01-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0017

เอกสารแนบ

1. เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

 

4. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอประเด็นข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ

 

 

5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560 

     เพิ่มเติม

 

6. บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

 

8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ รจภ 003(1)/ว 126 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้ โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

      เพิ่มเติม

 

9. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

 

10. สำเรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ

     เรื่องที่ 1

     เรื่องที่ 2

     เรื่องที่ 3

     เรื่องที่ 4  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว 0923 เวียนหนังสือ 31 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0914 เวียนหนังสือ 19 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.