ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0017 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-01-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0017

เอกสารแนบ

1. เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

 

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

 

4. กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอประเด็นข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ

 

 

5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560 

     เพิ่มเติม

 

6. บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

 

8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ รจภ 003(1)/ว 126 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้ โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

      เพิ่มเติม

 

9. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

 

10. สำเรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ

     เรื่องที่ 1

     เรื่องที่ 2

     เรื่องที่ 3

     เรื่องที่ 4  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.