ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0249 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0249

เอกสารแนบ

 

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ที่ ศธ 0560/ว 33 เรื่อง ขอเชิญทำบุญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และทำบุญวัตถุดิบตั้งโรงทานในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
  2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 5401/ว.1245 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ ศวม 48/2561เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
  4. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/403  เรื่อง ขอส่งประกาศ จำนวน 2 ฉบับ
  6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 122  เรื่อง กองกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน บุคลากร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
  7. จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0017.3/ว 0518 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
  8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 11 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอยและจุดบั้งไฟ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0276 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0271 เวียนหนังสือ 10 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0264 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0250 เวียนหนังสือ 15 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0230 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.