ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

กค0412.2/ว574

22/12/2561 กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
ศธ 6803.13/ว158 19/12/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏฺิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว127 13/9/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว133 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP"
ศธ6803.13/ว134 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน"
ศธ6803.13/ว136 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ"
ศธ680.13/ว138 8/10/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการทางกฎหมาย"
ศธ6803.13/ว157 19/12/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลการประจำปีงบประมาณ2562 หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงานตามหลักกฎหมาย ระเบียบและ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561"
ศธ 6200/ว10003 28/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก

 

ศธ0584/1 2/1/2562 มทร.ศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
สผ0003/ว238 13/12/2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งที่ทำการชั่วคราว
ศธ0508/ว2054 20/12/2561 สกอ. สกอ.แจ้งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในประเทศไทย
นร0731.2/ว26 18/12/2561 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
 - 3/1/2562 บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ศธ0514.10/ส4754 3/12/2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศธ0514.10/ว4755 3/12/2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดศ0408/ว3653 13/12/2561 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561
ศธ0575/ว1981 7/12/2561 สกอ. ขอเชิญประชุมผู็บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่38
ศธ0507(2)/ว56 21/12/2561 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst-Mach Grants ประจำปี2562

 

วช0001.7/ว8591 13/12/2561 วช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
วฃ 0005/ว9750 19/12/2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
นร0731.2/ว24 23/12/2561 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
นร1013.3/1 2/1/2562 สำนักงาน ก.พ. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กค(กวจ)0405.2/ว1 2/1/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ศธ0579.15/0061 7/1/2562 มทร.กรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ
ศธ0553.8/ว0007 11/1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ส่งรายงานข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาราชภัฎและนักศึกษา มทร.ทั่วประเทศ ครั้งที่10

 

 

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.