ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกุมภาพันธ์)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค0405.2/ว131  18/12/2561 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ 0582.41/5526 17/12/2561 มทร.รัตนโกสินทร์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
ศธ 0524.10/10334 18/12/2561 สจล. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562
ศธ 6200/ว10003 28/12/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก
กค0405.2/ว50 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดต้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
กค0410.3/ว43 29/1/2562 กรมบัญชีกลาง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กค0433/ว49 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กค(กวจ)0405.2/ว52 31/1/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรื่อข้อตกลงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
กค(กวจ)0405.2/ว54 1/2/2562 กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมหรื่อนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจักซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ท5312/317 4/2/2562 GISTDA ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมและระบบภาคพื้นดินภายใต้โครงการระบบดาวเทียม
กค0405.2/ว63 5/2/2562 กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกหนักสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว50 ลงวันที่ 31มกราคม2562 และขอให้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
กค0402.2/ว3 30/1/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporte Online) เพิ่มเติม
กค0405.2/ว63 5/2/2562 กรมบัญชีกลาง ขอยกเลิกหนักสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว50 ลงวันที่ 31มกราคม2562 และขอให้หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0405.2/ว62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
กค0402.2/ว3 30/1/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporte Online) เพิ่มเติม
วช0003/ว1394 14/2/2562 วช. ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมมนางานวิจัย


 กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.