ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมีนาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ 0526.07/ว16 9/1/2562 นิด้า ขอเชิญส่งบุคลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1
ศธ 0507(4)/ว12 8/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือสถาบันประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ศธ0507(5)/ว11 7/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Beiigium Wallonia - Brussels ประจำปี 2019
ศธ0507(2)/ว10 7/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
กค0402.3/ว18 4/3/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณธทรัพย์สิน
ศธ0579.15/0893 22/2/2562 มทร.กรุงเทพ ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ครั้งที่3
พป0009/ว616 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความข้ดแย้ง
ศธ0508/ว376 13/3/2562 สกอ. ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา
ศธ0575/ว11 13/3/2562 สกอ. แจ้งการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562
ศธ5801/2357 11/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 11/3/2562 Estate of Fortune ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
พป0002/ว605 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
ศธ0524.04/0617 4/3/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
ศธ6203.1/ว0368 18/3/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานและส่งบุคลการร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่9
วช0006/20231 7/3/2562 วช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0."
พสท.ยส.092/2562 1/3/2562 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
ศธ0530.1(9.4)/ว026 5/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
http://research.msu.ac.th/mrc15/
PIM.RD.001/2019 15/3/2562 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่9 และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่2
ศธ0567.25/378 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ศธ0535/ว0776 8/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0530.19.4)/ว037 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0564/ว006 6/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วช0006/ว1982 5/3/2562 วช. ขอเชิญเข้าอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัย
ชบ55201/ว622 8/3/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดจ้างสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พป0009/ว616 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความข้ดแย้ง
ศธ0508/ว376 13/3/2562 สกอ. ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา
ศธ0575/ว11 13/3/2562 สกอ. แจ้งการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562
ศธ5801/2357 11/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 11/3/2562  Estate of Fortune ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
พป0002/ว605 13/3/2562 สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
ศธ0524.04/0617 4/3/2562 สจล. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ
วช0006/ว1982 5/3/2562 วช. ขอเชิญเข้าอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัย
ชบ55201/ว622 8/3/2562 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดจ้างสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วช0006/20231 7/3/2562 วช. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0."
พสท.ยส.092/2562 1/3/2562  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
ดศ0403.4/ว491 15/2/2562 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2019
ศธ0530.1(9.4)/ว026 5/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประชุมวิชาการ
PIM.RD.001/2019 15/3/2562 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่9 และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่2
ศธ0567.25/378 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
ศธ0535/ว0776 8/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0530.19.4)/ว037 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0564/ว006 6/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ศธ6203.1/ว0368 18/3/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานและส่งบุคลการร่วมงานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่9

 

ศธ0586.1400/0520 11/3/2562 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2
ศธ0507(2)/ว381 14/3/2562 สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับอุดมศึกษา"
ศธ0567.15/113 13/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลการเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" (Research Methodology)  
ศธ0581.03/ว1222 4/3/2562 มทร.พระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัย
ศธ0578.01/1027 13/3/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ  (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)
วท5502/ว1783 12/3/2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

 

วช 0005/ว 1877 1/3/2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
ศธ0524.10/2603 14/3/2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศึกษา (สจล.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ศธ0567.15/107 6/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ศธ0527.02/ว0769 11/3/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายการหนังสือ
ศธ0508/ว362 11/3/2562 สกอ. ขอร่วมร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดสอบ การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆในห้วงของการตรวจเลือกและอนุญาตให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
ศธ0527.01.06/ว0100 6/3/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ศธ0547.12/ว277 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปขมท.20/ว071 11/3/2562 สำนักงานประสานงาน ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
ศธ0563/ว473 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ส่งประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ

 

0582.36/024 4/3/2562 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศธ 0530.1(9.4)/ว045 15/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge
กค(กวจ)0405.2/ว116 12/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
นร1412(TNMCS)/1595 25/3/2562 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 

 

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.