ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนเมษายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศธ0530.1(9.4)/ว038 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ0530.1(9.4)/ว039 11/3/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
ศธ 0567.107 6/3/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมทางจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ศธ6593(7.18.1)/410 13/3/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ศธ0508/ว413 20/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ
กค0416.4/ว127 14/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
กค(กวจ)0405.2/ว119 12/4/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ศธ0501(1)/ว462 29/4/2562 สกอ. การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
กค(กวจ)0405.2/ว118 12/4/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
รง0408/ว01404 6/2/2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานแข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
กค0711/ว1942 15/3/2562 กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ศธ0508/ว403 18/3/2562 สกอ. ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
สสส.ก.1/582/2562  12/03/2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ชบ0017.3/ว1440 25/3/2562 จังหวัดชลบุรี การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน

 

ศธ0505(3)/ว434 16/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562
สคช 05.ว114/2562 11/3/2562 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
พปส0006/ว7 11/3/2562 สำนักงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
สคช05.ว.112/2562 11/3/2562 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 7
มฉก.0001(3)/0436 19/3/2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กค(กวจ)0405.2/ว151 27/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติในการนำหล้กประกันสัญญาการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
นร0731.2/ว62 21/3/2562 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562
ปขมท.20/ว067 28/2/2562 สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ศธ0501(1)/ว426 22/3/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว106 ลงวันที่ 5มี.ค.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
2) หนังสือกรมสรรพากน ที่ กค 03/11/ว1942 ลงวันที่ 15มี.ค.2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธธรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561
3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 5081 ลงวันที่  18มี.ค.2562 เรื่อง กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กค(กวจ)0405.2/ว149 26/3/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
ชบ0031/ว2246 1/4/2562 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อลายดอก(โทนสีเหลือง)และแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
ศธ0562.05/ว071 14/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
ศธ0521.2.07/ว0201.1 18/3/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"
ศธ0526.06/ว29 11/3/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
อนส522/2562 26/2/2562 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนนักศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 - 20/3/2562 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขอความอนุเคราะห์ติดสติ๊กเกอร์ QR CODE เพื่อระดมทุน
ปขมท.20/ว 067 28/2/2562 ปขมท ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาตสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
1251/2419 18/4/2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสุตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)
ศธ0507(3)/ว16 20/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Fullbright Foreign Language Teaching Assistant Program
ศธ0507(3)/ว17 20/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี2563
ศธ6928(1)/060/2562 29/3/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบุคลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
กค0408.4/ว20 11/3/2562 กระทรวงการคลัง การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
วช0002/ว2683 26/3/2562 วช. ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
กฟผ.S23205/36535(145) 27/3/2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11

 

วนท.01(ว)273/2561 26/3/2562 วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
พน0606/ว986 2/4/2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
กค5115/ว1489 20/3/2562 กยศ. ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
ศธ5608/ว9 27/3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1
กค5115/ว1713 27/3/2562 กยศ. การดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
ชบ53406/414 2/4/2562 เทศบาลตำบลบางพระ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่พญายม
ศธ0543.7/ว216 20/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นร0731.2/ว66 29/3/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562
ทส1114/464 30/3/2562 สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
ศธ0501(1)/ว451 29/3/2562 สกอ. สกอ.ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1424 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการฯ  และ ที่ ศธ 0235/5534 ลงวันที่ 22มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
2) หนังสือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ กพท 15/2756 ลงวันที่ 19มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Youth-focused ฯ
3) หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0708/2035 ลงวันที่ 20มี.ค.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางภาษีอากรสำหรับ SMEs
ศธ0501(1)/ว452 29/3/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
1) หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว950 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้งและชื่อย่อของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) และ หนังสือที่ ศธ 0201.3/ว957 ลงวันที่ 22มี.ค.2562 เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/484 ลงวันที่ 19มี.ค.2562 เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แจ้งว่า ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562  และ หนังสือที่ ศธ 0211/ว5295 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 ประกาศกระทรางศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ หนังสือที่ ศธ 0209/516 ลงวันที่ 21มี.ค.2562 เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (กลุ่ม AL-Qaida)
ศธ0508/ว442 27/3/2562 สกอ. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนา
ศธ0501(1)ว497 9/4/2562 สกอ. สกอ.ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   1.1) หนังสือที่ ศธ 0209/5877  ลงวันที่ 28มี.ค.62 เรื่อง อทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการดำเนินการในเรื่องที่มีการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
   1.2) หนังสือที่ ศธ 02136/133 ลงวันที่ 14มี.ค.62 เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561
   1.3) หนังสือที่ ศธ 02136/132 ลงวันที่ 14มี.ค.62 เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครั้งที่ 1/2562
2) หนังสือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่ วนท.01(ว) 273/2561 ลงวันที่ 26มี.ค.62  เรื่อง ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
IIoveU 008/2562 3/4/2562 I Iove U Chanel ขอความร่วมมือแจ้งหมายข่าว งานกิจกรรม
 - 30/3/2562 บริษัท อีสเทริน์ เสวนา ดีเวลลอปเมนท์ โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
นร5332/ว350 28/2/2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 3
ม.2562/ว.0451 10/4/2562 มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลงาน
ศธ0501(1)/ว490 9/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 8 ฉบับ
1) หนังสือกรมบัญชีกลาง
   1.1 หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาหประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
   1.2  หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
   1.3 หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
   1.4  หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัยชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
5) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5107.2/869 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาสหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
6) หนังสือที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 0223/ว 2168 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผุ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7) หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ที่ ศธ 0243/035 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8) หนังสือสำนักงานคณะกรรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช.สสช.ว. 0159/2561 เรื่อง ขอแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561
สช.สวน.ว.0297/2562 28/3/2562  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - 4/4/2562 สมาคมศูนย์วิชาการ ไทย- ออสเตรเลีย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Data Analytice with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?
มท5250/10.0002/62 1/4/2562 การไฟฟ้านครหลวง ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง

 

อก0408/ว798 5/4/2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Logistic Innovation Award 2019 "นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่อุตสาหกรรมไทย" ประจำปี 2562
สสคท.401/2562 5/4/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
ศธ0578.13/1508 2/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied  Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) AND The 4th Prachachuen Research 
 - 1/4/2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอมอบวารสารบัณฑิตศึกษา
ชบ0017.3/ว2522 19/4/2562 จังหวัดชลบุรี ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ศธ 0526.01/ว.98 1/4/2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส.ม.ท.30/2562 22/3/2562 สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ศธ0550.6/ว582 27/3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ศธ0581.17/1311 9/4/2562 มทร.พระนคร ส่งสำเนาประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2562
ศธ0501(1)/ว518 18/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1) หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   1.1 หนังสือที่ นร 0507/ว125 เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
   1.2 หนังสือ ที่ นร 0505/ว126 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/6474  เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
4) หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1004.2/ว4738 เรื่อง การจัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) หนังสือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ มกท (ว)/บร.0027/2562 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อ
ศธ0507(4)/ว19 18/4/2562 สกอ. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน

 

สยท./4214 22/3/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่าK" รุ่นที่ 56 , รุ่นที่ 57
สยท./4212 20/3/2562 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ศธ0552.07/ว132 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1
ศธ0587/ว1460 11/4/2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแห่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
70302019 18/4/2562 บริษัท ไรท์แมน จำกัด ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA ) รุ่น 3 ประจำปี 2562
ศธ0527.32.02(2)/ว0038 9/4/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

       
ศทม.444/2562 5/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 
มาคม ทปอ.62/ว0158 23/4/2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
มทม(สฝ)62/025 2/4/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
ศธ0507(5)/ว18 29/3/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.2563-2564
ศธ0523.1.1/ว65 17/4/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศธ0501(1)/ว540 22/4/2562  สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (คตน.)/ว 3130 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 12/2561
2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0220/6443  เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562
3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ 0235/6633 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง
4) หนังสือที่ ศธ 0235/839 เรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์  ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐ หรือสื่อมวชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
5) หนังสือที่ ศธ 0201.3/วว1193 เรื่อง  ส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง 
ศธ0501(1)/ว552 24/4/2562 สกอ. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6804 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สธ0923.07/ว2867 9/4/2562 กรมอนามัย การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ
กบข.3080/ว2886/2562 9/4/2562 กบข. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ ของ กบข.
ศธ0501(1)/ว551 24/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือที่ ศธ 0201.6/6951 เรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
2) หนังสือที่ ศธ 0209/404 เรื่อง ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
3) หนังสือที่ ศธ 0209/588 เรื่อง ประกาศสำนักงานงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ศธ0501(1)/ว68 19/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) หนังสือที่ ศธ 0201.6/6157 เรื่อง ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือที่ ศธ 0201.4/1703 เรื่อง อ.ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) หนังสือที่ ศธ 0201.3/ว 6287 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ จำวน 3 เรื่อง
สสคท.403/2562 4/4/2562 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่

 

ศธ0530.1(9)/ว061 18/4/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่15"
ศธ0529/ว1787 29/3/2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ0578.02/0442 10/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์
ศธ0578.02/0441 10/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่4
ศธ0567/ว2398 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุรภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่21
วท5401/ว2811 1/3/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
วธ0401/1623 22/4/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
วธ0401/1559 17/4/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ซธ6803.15(กทม)/ว009   มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัานาศักยภาพบุคลการ "เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวสอบข้อมูลบัญชี"
ศธ6803.15(กทม)/ว008 17/4/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายงานบัญชีในระบบ GFMIS "
ศธ6803.15/ว158 19/12/2561  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
ศธ6803.13/ว157 17/4/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย
ศธ0508/ว507 11/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์งาน Japan Job Fair
ชบ0005/ว2562 25/4/2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ(พันธุ์) แห่งความดี

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.