ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-05-2562   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ศทม.471/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ศทม.473/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย
ศทม.472/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย "บรรณาธิการต้นฉบับแปล"
เจ้าของเอกสาร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง)
ศธ0501(1)/ว559 26/4/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

 

 

ศทม.474/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรส่งต่อธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
ศทม.475/2562 17/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคาลากรเข้าร่วมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่เพื่อผลักเป้าหมายธุรกิจ
ศธ0567/2331 1/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ" และหลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและเพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ศธ0584.11/49 27/2/2562 มทร.ศรีวิชัย ขอสำรวจรายชื่อการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น9/2562
ศธ 0578.29/226 29/4/2562 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)
นร0731.2/ว68 18/4/2562 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
นร0731.2/ว69 18/4/2562 สำนักงบประมาณ ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ
วธ0401/1685 25/5/2562 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ศธ0513.10501/1320 11/4/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ
ศทม.488/2562 19/4/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"IDP+IS:พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล(Individual Scorecard:IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan:IDP) ปีงบประมาณ 2562 รุ่น 2
ศธ0533/ว1457 10/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศธ0544/ว1592 23/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ศธ0530.17/ว1228 17/5/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็มงานประชุมวิชาการ

 

ชบ0017.3/ว2811 1/5/2562 จังหวัดชลบุรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ฉบับประชาชน
ศธ0501(1)/ว595 1/5/2562 สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ 6

 
อล.015/2562 27/4/2562 บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่10
CPR-INTOUCH 075/2562 26/4/2562 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย
ศธ 0543.07/ว260 17/4/2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ0561/ว11551 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศธ6228/ว855 29/4/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
ศธ0592(1)2.9/ว562 29/4/2562 สกอ. ส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
ศธ6924/286 2/4/2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอ
ศธ0512.38/0396 25/4/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

อว0654.01(18)/ว0009 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กค0402.3/ว34 23/4/2562 กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ
นร6204/140/2562 18/4/2562 สกอ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา หัวข้อ ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน ทางเลือกและข้อท้าทาย"

 

กค0433.2/ว206 1/5/2562 กรมบัญชีกลาง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
พสท.ยส.171/2562 30/4/2562 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
อว0654.01(18)/ว0006 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
อว065401(18)/ว0021 3/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ศธ0567/2777 30/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาไทยและสิทธิประโยชน์"
 - 7/5/2562 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษา
ศธ0567.25/1263 26/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ศธ0530.17/ว1447 2/5/2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ศธ6594(3)/ว652 29/4/2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
สว(กสม)0008/(ส)ว197 14/5/2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์แผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อว0655.01(18)/ว0054 10/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
มศ0010/(ว)2249 14/5/2562 สมศ. ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ทม.588/2562 8/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
อว0654.01(18)/ว0089 13/5/2562 มทร.ล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 

อว0402/ว26 8/5/2562 วช. การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)
ศธ0505(3)/ว571 29/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา
ศธ0505(3)/ว547 24/4/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
ม.ภ.น.(ว)311/2562 27/4/2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
ศธ0538.12/ว112 11/2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ศธ0512.28/0598 2/5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
ศธ0512.38/0366 19/4/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือนักวิจัย รุ่นที่2
วท5401/ว3796 22/3/2562 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ศธ0552.11/ว154 8/5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ0513.113/ว2403 13/5/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางสัตวแทพย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
ศธ0548/337 5/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019
ศธ6709/156 8/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
สผ0012/ว77 30/4/2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กต273/62/ธฉ 25/4/2562 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น เรียนเชิญเข้าร่วมโครการแข่งขัน
ศธ0506(5)/ว49 1/5/2562 สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
ศทม.600/2562 13/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3
ศธ0586.05/ว1253 8/5/2562 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มธบ.04014(1)/ 1/5/2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ขยายผลเรื่องการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน
 - 16/5/2562 บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด ขอเชิญร่วมการแข่งขันการประกวดออกแบบ "รถเข็นเพื่อคนพิการ" ในโครงการ "Wheel share journey"

 

CSR033/2562 13/5/2562 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ ไทยเครดิตเพื่อสังคม ประจำปี2562 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 

กค(กวจ)0405.2/ว213 7/5/2562 กรมบัญชีกลาง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
ศธ0517.19/ว00416 23/4/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่15
อว6309/0186/2562 14/5/2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อว7206/ว122 15/5/2562 นิด้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
ทชท.014/2562 10/5/2562 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ศธ0586.1200/134 30/4/2562 มทร.อีสาน ขอแจ้งเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน
ศธ0553.9/ว0231 22/4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่รน1
ศธ0523.18/ว70 13/5/2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท5302/ว99 20/5/2562 GISTDA ขอเชิญเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 
ศทม.593/2562 10/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอรด์เกม การ์ด เม และ คลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3
ศธ0513.12503/966 13/5/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562
กค(กวจ)0405.7/ว224 15/5/2562 กรมบัญชีกลาง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
อว0221.2/ว5 17/5/2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ
สช.2584/2562 8/5/2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
กษ0602/ว2590 22/5/2562 กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019

 

ศธ6200/ว04333 22/5/2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ชบ0018/14448 22/5/2562 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"
ศทม.599/2562 13/5/2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสียง"

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.