แนะนำสาขาวิชา
  บุคลากร
  โครงการและงานวิจัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  กิจการนักศึกษา
  Link หน่วยงาน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  32
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  505
 เยี่ยมชมปีนี้ :  11,570
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  76,694
 IP :  44.200.30.73
 เริ่มนับวันที่  30 พฤศจิกายน 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เดิมคือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สังกัดภายใต้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2501สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (มศ.4, 5, 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ต่อมาในปีพ.ศ. 2516ได้ผลิตและอบรมครูสาขาอาชีวเกษตรในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2518ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยจัดตั้งเป็นคณะเกษตรศาสตร์บางพระ เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ ใน 2สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา และพืชศาตร์-พืชสวน ในขณะเดียวกันก็ยังมีการจัดการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง (ป.ท.ส.) ในสังกัดของวิทยาเขตบางพระจนถึงปีการศึกษา 2522  ในปี พ.ศ.2532วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระจึงเป็นคณะหนึ่งในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 
     คณะเกษตรศาสตร์บางพระซึ่งได้รับการจัดตั้งในนาม “วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ” จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2501สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (มศ.4, 5, 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ต่อมาในปีพ.ศ. 2516ได้ผลิตและอบรมครูสาขาอาชีวเกษตรในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2518ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน 2สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน จนถึงปี พ.ศ. 2532วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระจึงเป็นคณะหนึ่งในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาปีพ.ศ.2549ได้รับการจัดตั้งในนามคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท คือ
     1. หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2ปี สาขาวิชาพืชศาสตร์– พืชสวน สาขาวิชาพืชศาสตร์ – พืชไร่นา และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4ปี สาขาวิชาพืชศาสตร์ – พืชสวน สาขาวิชาพืชศาสตร์ – พืชไร่นา
     2. หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2549) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์


อบรมปุ๋ยหมัก
ต้นกล้าราชมงคล
พิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่าย
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.