รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
        ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
           (ภาษาอังกฤษ)  Assoc.Prof. PRAPRUT PROMSOMBOON
        ตำแหน่งปัจจุบัน       รองศาสตราจารย์ 
                                    ประธานหลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์
                                    หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
     หน่วยงานและที่อยู่   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110                       โทร (038)35 8137   ต่อ 1480   
           E-Mail : praprut_5@hotmail.com
         ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับปริญญาและประกาศนียบัตร วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2527 วท.บ.(พืชศาสตร์) เกียรตินิยม คณะเกษตรศาสตร์บางพระ             วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไทย
2530 Cert. in Legume & Cowpea Production IITA ไนจีเรีย/ม.ข.
2534 วท.ม. (เกษตรศาสตร์)พืชไร่ ม.เกษตรศาสตร์ ไทย
   
 
 
 
งานสอน
1.        ทักษะทางการเกษตร
2.        สรีรวิทยาพืชปลูก
3.        พืชไร่อุตสาหกรรม
4.        เทคโนโลยีธัญพืช
5.        สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
6.        สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง
7.        อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
งานวิจัยที่กำลังทำอยู่
1.        การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
        
หนังสือและเอกสารวิชาการ
 
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2538 .  เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาของพืช . ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,ชลบุรี . 175 น.  
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ . 2538 . บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ .  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,ชลบุรี.  59 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2545 .  เอกสารคำสอนวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ .  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,ชลบุรี . 272 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2545 .  หลักพืชไร่ .  ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ,ชลบุรี . 147 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2553 .  บทปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ .  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 138 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2554.  บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช .  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี .  32น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2554.  ทักษะพืชศาสตร์ .  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี . 170 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์. 2555. พืชไร่อินทรีย์. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี .  222 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ .  2556.  สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง .  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 267 น.
 
 บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
Praprut  Promsomboon, Sirima  Teerasakulchon, Krisada  Salairuk and Sutunya Promsomboon.
            2010.Effects of Photoperiod on Growth and Flowering of Lotus . The 24th Chines Lotus Exposition and Symposium 2010. Wuhan, China. 10 p.
Praprut  Promsomboon, Sirima  Teerasakulchon, Krisada  Salairuk and Sutunya Promsomboon.
2011.Effects of Plant  Growth  Regulators on Growth and Flowering of Lotus . Southeast  Asia Conference  on Education, Research, Science and Technology. RMUTTO, Chantaburi campus, Thailand. 8 p.
Praprut  Promsomboon,  Songsak  Chan-udom,  Katchar Kanjanajan and Sutanya  Promsomboon. 2014. Comparision of Local Thai Rice Varieties (Oryza sativa L.) in Chonburi Province.3 rd International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, November 27-28,2014  Champasack University, Pakse, Champasack, Lao PDR. 7 p.
Praprut Promsomboon and Sutunya Promsomboon.2016.Collection and Evaluation of                             Local Thai Rice Varieties (Oryza sativa) L. Journal of  Life Science.10 : 371-374.
Sutunya  Promsomboon , Suchada  Kornpetpanee, Montree Pothisonothai and Praprut  Promsomboon. 2014. Selection of Odor from Aromatic Flowers for Relaxing Emotion, pp. 61- 68. in Processdings of the International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, December 15-18 , 2011. Chiang Mai, Thailand.
Suchada  Boonlertnirun, Raweewan Suvannasara, Praprut Promsomboon and Kitti Boonlertnirun. 2012. Chitosan in Combination with Chemical Fertilizer on Agronomic Traits and Some Physiology Response Relating to Yield Potential of Rice. Research  Journal of Biological Science 7(2) : 64-68.
Suchada  Boonlertnirun, Chaweewan Boonraung, Raweewan Suvannasara, Praprut Promsomboon and Kitti Boonlertnirun. 2011. Chitosan Application for Reducing Chemical Fertilizer Uses in Rice Production. World Academic of Science, Engineering and Technology 80 :909-913.
          Suchada Boonlertnirun , Raweewan Suvannasara , Praprut Promsomboon and                          Kitti Boon lertnirun. 2010.  Application of Chitosan for Reducing Chemical Fertilizer Uses in Waxy Corn Growing. International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2010), Food,Health and Trade,19-20 November 2010.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์,ปภากร ศรีสอน ,พัชนี บุญธกานนท์ และสุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2550. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวสู่ชุมชน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 140น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์,ปภากร ศรีสอน,พัชนี บุญธกานนท์ และสุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2553. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553. ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,กรุงเทพฯ. 9 น.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์. และโพไทร สมสานะ. 2554. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม5พันธุ์. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554. ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,กรุงเทพฯ. 8 น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ศิริมา ธีรสกุลชล  กฤษฎา สไลยรักษ์  และ สุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2554. อิทธิพลของช่วงแสง ระดับความลึก ความกว้าง และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุ์ต่างประเทศ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 66น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ และ สุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2556. ผลของไคโตซานและไมคอร์ไรซาที่มีต่อสรีรวิทยาการการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 70น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์  และ คัชชา
กาญจนจันทร์. 2556. ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 66น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  มาลี น้อยไร่ภูมิ  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  และ สุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2557. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 45น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์  และ คัชชา
กาญจนจันทร์. 2559. การรวบรวมและศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 34(3) : 126 – 132.
 
ธีรนาฎ กาลปักษ์ ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ และสัจจา ก้อนพรหม. 2557. อายุการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมขัง. แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3:567 – 572.
สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ และประพฤติ  พรหมสมบูรณ์. 2553. ผลของสารสกัดจากกานพลูที่มีต่อการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซิน ของเชื้อรา Aspergillus flavus,น. 30 –35 ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ครั้งที่ 3,20 –21 พฤษภาคม 2553 โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท,ชลบุรี.
สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ และประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ . 2554. การผลิตเวนิก้าหม่อนเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์พั๊นซ์และเวนิก้าหม่อนพร้อมดื่ม. ภาคงานวิจัยการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ศิลปะการวิจัยครั้งที่ 4 ,19 – 21 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,นครปฐม.6 น.
สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ สุชาดา กรเพชรปาณี กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์และประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ . 2555. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากไม้ดอกหอมที่มีต่อการผ่อนคลาย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 30(2) :78 – 85.
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2556. การควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavasด้วยสารระเหยในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืช.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 65น.
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2557. ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ์ Lamiaceaeต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp.และ Rhizopus sp.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,ชลบุรี. 59น.
สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์  ระวีวรรณ สุวรรณศร  กิตติ บุญเลิศนิรันดร์และประพฤติ  พรหมสมบูรณ์. 2556. ผลของการฉีดพ่นไคโตซานต่อศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพขาดน้ำที่ระยะการเจริญเติบโตแตกต่างกัน.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (1):30-40.
อำไพ เรืองฤทธิ์  ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส  ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ และ อลงกรณ์ กรณ์ทอง. 2554. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การคัดเลือกพันธุ์ 3 วิธี ในการปรับปรุงผลผลิตของถั่วเหลือง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 29(1) : 8-16.