รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
คุณวุฒิ                   วท.ด. (โรคพืช)                                                   ประเทศไทย
สาขาที่สำเร็จการศึกษา      โรคพืช
สาขาที่เชี่ยวชาญ                 โรคพืช-ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชการเพาะเห็ด
ภาระงานสอน     
-      ระดับปริญญาตรี  โรคพืชและการป้องกันกำจัด            โรคของพืชเศรษฐกิจ          ศัตรูพืชทั่วไป
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช               การเพาะเห็ด        ฝึกงานพืชศาสตร์ ๑
เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์ ๒                          ฝึกงานพืชศาสตร์ ๒
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์               สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
-      ระดับปริญญาโท --
                               
ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม. 2534. เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคพืชไร่. คณะเกษตรศาสตร์บางพระ  สถาบัน
                เทคโนโลยีราชมงคล, ชลบุรี.
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  ทวี เก่าศิริ  วันเพ็ญ ศรีทองชัย  และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์.2549. สาเหตุโรคพืช. น.
9.1 –9.97.ในเอกสารการสอนชุดวิชาศัตรูพืชเบื้องต้น. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์  เสริมศักดิ์ หงค์นาค  วินัย สมประสงค์ 
                และทวี แสงทอง.2547. ศัตรูพืช. น. 245 – 296. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริม
                ทักษะการผลิตพืช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
                นนทบุรี.
พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ  และทรงศักดิ์ จันทร์อุดม.2549. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช. น. 8.1 – 8.51.ใน
                เอกสารการสอนชุดวิชาศัตรูพืชเบื้องต้น. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัย
                สุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
สมศิริ แสงโชติ  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม ทวี เก่าศิริ  และรณภพ บรรเจิดเชิดชู.2549. ชนิดของโรคพืช. น. 10.1
-10.104. ในเอกสารการสอนชุดวิชาศัตรูพืชเบื้องต้น. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน  จิระเดช แจ่มสว่าง และทรงศักดิ์ จันทร์อุดม. 2549. การควบคุมโรคพืช. น. 11.1 –
                11.62. ในเอกสารการสอนชุดวิชาศัตรูพืชเบื้องต้น. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
                มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, นนทบุรี.
 
โครงการวิจัย
-      ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.   การศึกษาโรคหม่อนในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ. 2534เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
2.   การสำรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง. ปีที่พิมพ์ 2534. เป็นหัวหน้าโครงการ
3.   การศึกษาโรคยอดและใบไหม้เฟื่องฟ้า. 2535. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
4.   การทดสอบหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagousofficinalis L.)   7พันธุ์เพื่อผลิตหน่อขาว.2537.
เป็นผู้ร่วมวิจัย
5.   การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne  incognita)  ของผัก โดยอาศัยปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย และราปฏิปักษ์บางชนิด. ปีที่พิมพ์ 2540. เป็นผู้ทำการวิจัยประกอบ
การทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
6.   โรคของพืชพื้นเมืองบางชนิดในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ. 2543. เป็นหัวหน้าโครงการ
7.   การศึกษาความหลากหลายและการอนุรักษ์สายพันธุ์ดองดึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย.
2545. เป็นผู้ร่วมวิจัย
8.   การรวบรวมและเปรียบเทียบพันธุ์กระชายในประเทศไทย. 2547. เป็นหัวหน้าโครงการ
9.   ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิตเห็ดฟาง. 2555. เป็นหัวหน้าโครงการ
10.    ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย.2556.  เป็นผู้ร่วมวิจัย
 
ผลงานการตีพิมพ์
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม. 2534. การสำรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง.วารสารศูนย์บางพระ28(2):41-53.
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม. 2542.การใช้แบคทีเรียและราปฏิปักษ์บางชนิด ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม
                (Meloidogyne incognita) ของผักกาดหอม. น. 157-165 ในรายงานการประชุมสัมมนาทาง
                วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16: เล่มที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์, ขอนแก่น.
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดมและ สุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2545. โรคของพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นบ้านบางชนิด
                ในคณะเกษตรศาสตร์บางพระ. น.159-160ในรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบัน
                เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 19: เล่มที่ 2 กลุ่มเกษตรศาสตร์, ปทุมธานี.
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ  สรรลาภ สงวนดีกุล  ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  เกศริน ฑีฆายุและณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม.2547. การสำรวจและ                     รวบรวมพันธุ์กระชายในประเทศไทย. ศูนย์เกษตรบางพระ41(1) : 4-12.
ทรงศักดิ์ จันทร์อุดมณัฏฐยา เรือนแป้น  ณัฐกร ปรีชาชาติ  และคุณัญญา จันทร์กระจ่าง. 2555. ผลของ
                ความเค็มต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิตเห็ดฟาง. น. 36-47.ในอรุณีจันทรสนิท (บก).
                เห็ดไทย2555.สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์ ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม และสุธัญญา  พรหมสมบูรณ์. 2554. การเปรียบเทียบการ
                เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม5พันธุ์. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554. ศูนย์การประชุม
                บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,กรุงเทพฯ.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  และสุธัญญา พรหมสมบูรณ์ . 2556. ผลของระบบเกษตร
                อินทรีย์ที่มีต่อการผลิตอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ LK 95-127. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี. 74 น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์  และ คัชชา  กาญจนจันทร์. 2556. ความหลากหลายทาง                           ชีวภาพของข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี. 66 น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  มาลี น้อยไร่ภูมิ  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม  และ สุธัญญา พรหมสมบูรณ์. 2557.       ความ
               หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศในจังหวัดชลบุรี. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                   ตะวันออก, ชลบุรี. 45น.
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดมอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์  สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  และ คัชชา  กาญจนจันทร์. 2559. การรวบรวมพันธุ์และ                                ศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าว(Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมืองไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 34(3): 126-132.
ศุภฤกษ์ กุลปภังกร  ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ์  สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  อัมรัตน์ โกมล
                มาศอนุสสรณ์วิฌสษสิงห์  ทรงศักดิ์ จันทร์อุดมและนันทพร พึ่งสังวร. 2545. การศึกษาความ
                หลากหลายและการอนุรักษ์สายพันธุ์ดองดึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย. รายงานการวิจัยคณะ
                เกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ชลบุรี.107 น.
PraprutPromsomboon,  Songsak  Chan-udom,  KatcharKanjanajan and Sutanya
                Promsomboon. 2014. Collection and Evaluation of Local Thai Rice Varieties (Oryza
                sativa L.). 3 rd International Conference on Integration of Science and Technology for
                Sustainable Development, November 27-28,2014Champasack University, Pakse,
                Champasack, Lao PDR.