รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   อาจารย์ วชิราภรณ์ เรือนแป้น
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ                              นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น
คุณวุฒิ (ใส่คุณวุฒิสูงสุด)    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                      ประเทศ ไทย
สาขาที่สำเร็จการศึกษา      ปฐพีวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ             ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรอินทรีย์ จุลินทรีย์ทางดิน
ภาระงานสอน              
          - ระดับปริญญาตรี    1. ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน    2.เกษตรอินทรีย์  3. การจัดการดินเพื่ออาหารปลอดภัย
ตำรา/เอกสารการสอน          -เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โครงการวิจัย
          วชิราภรณ์ เรือนแป้น สรรลาภ สงวนดีกุล จุฑารัตน์ บุญเชิด (2552). การศึกษาชนิดของของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง(รายงานผลวิจัย). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ผลงานการตีพิมพ์              
Article The Effect of Some Thai Medicinal Herb Extracts on Nitrification Inhibition
JournalModern Applied Science (ISSN: 19131844)
Volume 10
Issue 2
Year มกราคม 2016
Page 146-158
Class นานาชาติ
DOI 10.5539/mas.v10n2p146
   
อื่นๆ-
การติดต่อ(เบอร์ e-mail) : namenank@gmail.com