รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.ธนิตชยา พุทธมี
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ ดร.ธนิตชยา  พุทธมี

คุณวุฒิ  Ph.D. (Bioproduction)  ประเทศ ญี่ปุ่น
สาขาที่สำเร็จการศึกษา  Plant production
สาขาที่เชี่ยวชาญ  Postharvest physiology of fruit
ภาระงานสอน   
                - ระดับปริญญาตรี              1.รายวิชาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตผลพืช
                                                                2. รายวิชาสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพืช
                                                                3. รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
                                                               4. รายวิชาทักษะทางการเกษตร
                                                               5. รายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
                                                               6. รายวิชาคุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
                - ระดับปริญญาโท           -

ตำรา/เอกสารการสอน                       -
โครงการวิจัย  
                                    
                1. การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพของฝรั่งภายหลังการเก็บเกี่ยว
                2. การศึกษาการพัฒนาของผลและปริมาณสารแอนโทไซยานินในผลมะนาวไม่รู้โห่
                3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสรีรวิทยาและคุณภาพของน้ำอ้อยภายหลังการคั้นน้ำ

ผลงานการตีพิมพ์

Puthmee, T., Matulaprungsan,  B. and Kanlayanarat, S. (2013). Effects of trimming and storage temperature on quality of fresh-cut pineapple cultivar ‘Tradseethong’.ActaHorticulturae 989: 193-197.
Puthmee, T., Nishizawa, T., Takahashi, K., Sugawara, M., Motomura, Y., Aikawa, T. and Kumpoun, W. (2012).Morphological and physiological traits of spongy disordered tissues in mango (Mangiferaindica L.) fruit.  Submitted to present in 7th International Postharvest Symposium 2012 (IPS 2012) at Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, June 25-29, 2012.
Motomura, Y., Nishizawa, T., Katsuta, A., Ishida, A., Kumpoun, W. and Puthmee, T. (2013).Effects of 1-MCP and DPA on the changes in sesquiterpene and total phenol contents associated with superficial browning in ripe mango skins.ActaHorticulturae 989: 61-68.
Puthmee, T., Matulaprungsan, B. and Kanlayanarat, S. (2012). Effect of temperature on quality of fresh-cut pineapple cultivar ‘Tradseethong’.ActaHorticulturae 943: 187-190.
Poubol, J., Lichanporn, I., Puthmee, T. and Kanlayanarat, S. (2012).Quality and microbiological changes of asparagus spear packaged in polyvinylchloride film and treated with ultraviolet-c.  ActaHorticulturae 943: 235-240.
Nishizawa T., T. Puthmee, T. Aikawa, R. Kawamata and Y. Motomura. 2015. Does the thickness of net tissues affect water-proofing ability of netted melon (Cucumismelo L.) fruit? 3rd ISHS Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems (SEAsia2015). O13.
 
การติดต่อ   thanid_9@hotmail.com