รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   อาจารย์ รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ-นามสกุล: น.ส.รุ่งอรุณ  ดอนจันทร์ทอง
ตำแหน่ง:อาจารย์
ประเภท:อาจารย์
คุณวุฒิ
 
คุณวุฒิและสาขาที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน
วท.ม. พืชศาสตร์ 2556 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วท.บ. พืชศาสตร์-พืชสวน 2548 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
     
 
2. สาขาที่เชี่ยวชาญ
    -
3. ภาระงานสอน
ระดับ(ปริญญาตรี)รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี              เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ           ผู้จัดการรายวิชา
(รหัสวิชา ๐๑-๑๓-๓๐๔)
                      มหัศจรรย์แห่งบัว                                      ผู้จัดการรายวิชา
                      (รหัสวิชา ๐๑-๑๓-๓๐๔)
                           การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช  ผู้จัดการรายวิชา
                    (รหัสวิชา๐๑-๑๒-๔๐๔)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         ผู้จัดการรายวิชา
                           (รหัสวิชา๐๑-๑๒-๔๐๒)
                    เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                          ผู้จัดการรายวิชา
(รหัสวิชา๐๑-๑๑-๓๐๒)
4. งานวิจัย
1.การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ. ปีที่พิมพ์ 2551.  เอกสารรายงานผลการวิจัย.
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
2.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลป์และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2554. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตร้อนบานกลางคืน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4(2) : 10-15.
3.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ. นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกุล และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2554. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวฝรั่ง. น. 35-41, ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่9ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์  2554  21-23 ธันวาคม 2554. ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
4.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกุล และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2555. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตร้อนบานกลางวัน (NymphaeaHybrid). น. 68-75.ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่10บัวไทย ;การอนุรักษ์ความหลากหลาย วันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพฯ.
5.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, สรรลาภ สงวนดีกุล และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2556.  รายงานการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.194 น.
6.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง, บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, สรรลาภ สงวนดีกุล และณ.นพชัย ชาญศิลป์.2556.  ผลของ 2iP TDZ และ NAAที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออุบลชาติยืนต้นพันธุ์วันวิสาข์.  ในThe Proceeding of Rmutto Research Conference 2013. ครั้งที่ 6วันที่ 15-17พ.ค. 2556. ณ. โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา, ชลบุรี.
7.บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, กฤษฎา สไลรักษ์ และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2558.  รายงานการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว.สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 66น.
8.วิชัย ภูริปัญญวานิช, วรนุช ละอองศรี, กนกพร บุญศิริชัย,ปริมลาภชูเกียรติมั่นและรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2558.  รายงานการวิจัยนวัตกรรมการผลิตและการสร้างคุณค่าบัวจงกลนีอนาคตบัวประดับไทย.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 79 น.
9.โครงการวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตหนาวในระบบไบโอรีแอคเตอร์หัวหน้าโครงการวิจัย งบรายได้ประจำปี 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10.โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพันธุ์บัวประดับโดยการผสมข้ามสกุลย่อย งบประมาณปีพ.ศ. 2558-2559 ผู้ร่วมโครงการวิจัย (ทุนภายนอกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวช.)
11.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง, ณ.นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกุล และนายณัฐวุฒิ รอดบุตร.2560.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวยักษ์ออสเตรเลีย.  ในThe Proceeding ofRmutto Research Conference 2017. ครั้งที่ 10วันที่ 29-31พ.ค. 2560. ณ. โรงแรมชลจันทร์ ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา, ชลบุรี.
 
5. การติดต่อ
e-mail: donjanthong@gmail.com