รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.รัตติกาล เสนน้อย
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ                                           ดร.รัตติกาล  เสนน้อย
คุณวุฒิ                                   ปร.ด.
สาขา                                      พืชไร่
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์พืช

ภาระงานสอน
ผู้จัดการรายวิชา ผู้ร่วมสอน
1. พืชพลังงาน 1. เตรียมความพร้อมฝึกงานพืชศาสตร์ 2
2. วางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์ 2. เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
3. การปรับปรุงพันธุ์พืช 3. ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
4. ระบบปลูกพืช 4. สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
 
โครงการวิจัย
1. ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันพันธุ์การค้าในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย               
2. ปริมาณอินนูลินของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสในระยะเวลาต่างๆกัน
3.ลักษณะทางการเกษตร และสรีรวิทยาของแก่นตะวันพันธุ์อายุสั้น 10 สายพันธุ์
 
ผลงงานตีพิมพ์
รัตติกาลเสนน้อย, ณรงค์ศักดิ์สละชีพและนิภาพรทรัพย์พนาวรรณ. 2559. ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันภายใต้สภาพการ
         เพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย. ว. วิทย์. กษ. 47(2)(พิเศษ): 589-592.
รัตติกาลเสนน้อย, รัตนจิรารัตนประเสริฐและณัฐหทัยแซ่ย่าง. 2560. ผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการเกิดโรคโคนเน่าและการงอกของแก่นตะวัน.
         แก่นเกษตร   45 (พิเศษ 1): 1039-1044.
รัตนจิรารัตนประเสริฐ, รัตติกาลเสนน้อย , กนกวรรณใจแม่น, ณัชชาแม่นศรีและสุพัชชาชัยทอง. 2560. ศักยภาพการให้ผลผลิตองค์ประกอบผลผลิตและสห             สัมพันธ์ขององค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์. 45 (พิเศษ 1): 977-984.
 
การติดต่อ
Email                    rattikarn_se@rmutto.ac.th