รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวเกษรา สนโชค
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ส่วนราชการ :   เจ้าหน้าที่
ประเภท :   เจ้าหน้าที่