รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวศิริพร โชติชนาวงศ์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุระการ
ส่วนราชการ :   เจ้าหน้าที่
ประเภท :   เจ้าหน้าที่