รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.รุศมา มฤบดี
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ          ดร.รุศมา  มฤบดี
คุณวุฒิ    Ph.D. Bioresources Science            ประเทศ     ญี่ปุ่น
สาขาที่สำเร็จการศึกษา       Bioresources Science
สาขาที่เชี่ยวชาญ            เกษตรยั่งยืน และการผลิตพืช

ภาระงานสอน
-       ระดับปริญญาตรี:  หลักการขยายพันธุ์พืช (01-11-301)
       การจัดการสถานเพาะชำ (01-11-304)
       สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (01-12-402)
-       ระดับปริญญาโท:  เกษตรยั่งยืน (01-12-501)
       ระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชศาสตร์ (01-10-501)

โครงการวิจัย        ลักษณะทางสรีรวิทยาต่อการผลิตสารประกอบฟีนอลิคของพืชสมุนไพรในสภาพดินเค็ม
                                (Effect of physiology to phenolic compound of herb plant on saline soil)

ผลงานการตีพิมพ์
1. Marubodee R, Moonrat W, Promwee A, Chakhatrakan S. 2007. Effect of Combined Application of  TrichodermaharzianumStrain CB-Pin-01 Fresh Culture mixed with Rice Bran and Bioextract on the Growth of Moroheiya (CorchorusolitoriusL.). Japanese Journal of Tropical Agriculture, 51(1) (Extra), 53.
2. Marubodee R, Moonrat W, Promwee A, Chakhatrakan S. 2008. Effect of Combined Application of Bioextract and TrichodermaharzianumStrain CB-Pin-01 Fresh Culture on the Growth of Amaranthustricolor. Agricultural Science journal, 39(3) (Suppl), 363-366.
3. Marubodee R, Moonrat W, Chakhatrakan S. 2009. Growth and Yield of Moroheiya (Corchorusolitorius L.) in response to Fish Bioextract. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 51(1), 57-58.
4. Marubodee R, Moonrat W, Chakhatrakan S. 2009. Growth and Yield of Moroheiya (Corchorusolitorius L.) in response to Fish Bioextract. In The 16th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2009. Mie University, Mie, Japan. (October 19 – 22, 2009)
5. Marubodee R, Yoshida Y, Tomooka N, Ehara H. 2011. Dry Matter Production and Na+ Accumulation of Young Vigna Seedlingsunder NaCl Treatment. Tokai Journal of Crop Science Society of Japan,12.
6. Marubodee R, Chakhatrakan S, Ehara H. 2012. Comparison of Growth of Azuki, Cowpea and Mungbean with Aeration and Non-aeration under Hydroponic Technique. Thai Journal of Science and Technology 1(1): 61-68.
7.  Marubodee R, Abe Y, Ehara H, Tomooka N. 2013. Growth Characteristics of Three Vigna species under NaCl Treatment. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 6(1), 53.
8. Marubodee R, Chankaew S, Isemura T, Iseki K, Takahashi Y, Muto C, Naito K, Tomooka N, Ehara H. 2014. Comparison of Three Screening Methods of Salt Tolerance and Transferability of SSR Markers of Related Legumes in V. vexillata (Tuber Cowpea). Japanese Journal of Tropical Agriculture, 7(1) (Extra), 29-30.
9. Marubodee R, Chankaew S, Isemura T, Kaga A, Origo-Tanaka E, Tomooka N, Ehara H. 2014. Construction of a Molecular Linkage Map of Tuber Cowpea (Vignavexillata) using SSR markers of Related Species and Comparison with Mungbean (V. radiata) and Yardlong Bean (V. unguiculata) Linkage Maps. Japanese Journal of Tropical Agriculture, 7(2)(Extra), 67-68.
10. Iseki K, Naito K, Takahashi Y, Muto C, Chankaew S, Marubodee R, Ogiso-Tanaka E, Isemura T, Tomooka N. 2014. Genetic diversity in biomass production of wild Vignaspecies under drought stress. Crop Science Society of Japan 237: 186 – 187.
11. สมพงศ์ จันทร์แก้ว, รุศมา มฤบดี, Kohtaro Iseki, Yu Takahashi, TakehisaIsemura, Ken Naito, EriOgiso-Tanaka, Chiaki Muto, NarihikoTomooka, ประกิจ สมท่า และ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. 2558. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของความทนเค็มและการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ ความทนเค็มใน beach cowpea (Vigna marina subsp. marina). การประชุมวิชาการพืชไร่วงค์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 5. 
12. Yoshida Y, Marubodee R, Origo-Tanaka E, Iseki K, Isemura T, Takahashi Y, Muto C, Naito K, Kaga A, Okuno K, Ehara H, Tomooka N. 2015 Salt tolerance in wild relatives of adzuki bean, Vignaangularis (Willd.) OhwietOhashi. Genetic Resources Crop Evolution. doi: 10.1007/s10722-015-0272-0
13. Marubodee R, Ogiso-Tanaka E, Isemura T, Chankaew S, Kaga A, Naito K, Ehara H, Tomooka N. 2015. Construction of an SSR and RAD-Marker Based Molecular Linkage Map of Vignavexillata (L.) A. Rich. PLoS ONE 10(9): e0138942. doi: 10.1371/journal.pone.0138942  

การติดต่อ              rusama4@hotmail.com