รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายสุขเกษม ทิพภูนอก
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเกษตร
ส่วนราชการ :   เจ้าหน้าที่
ประเภท :   เจ้าหน้าที่