รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววนิดา ปาละวงศ์
ตำแหน่ง :   แม่บ้านประจำตึก
ส่วนราชการ :   เจ้าหน้าที่
ประเภท :   เจ้าหน้าที่