รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางย้อย มีสุวรรณ์
ตำแหน่ง :   คนงาน
ส่วนราชการ :   เจ้าหน้าที่
ประเภท :   เจ้าหน้าที่