รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายธนาวัฒน์ เยมอ
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
นายธนาวัฒน์ เยมอ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย 2553-2558
วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย 2551-2553
วิทยาศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ประเทศไทย 2547-2550
 


ผลงานทางวิชาการ      
                -                                                                        
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา, อภิสิทธิ์ ชิตวณิชและธนาวัฒน์ เยมอ. (2561). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมและเสถียรภาพของผลผลิตในถั่วฝักยาว. แก่นเกษตร,46 (1):1046-1411.
  Yemor, T., Benbow, M.E. and Suwannapong, G.(2015). Stingless Bee Propolis Effects on Experimental Infection of Asiatic Honeybee, Apis cerana withNosema ceranae. Journal of Apicultural Research, 54(5): 468-473.
Suwannapong, G., Maksong, S., Yemor, T., Junsuri, N. and Benbow, M.E. (2013). Three species of    native Thai honey bees exploit overlapping pollen resources: identification of bee flora from pollen loads and midguts from Apis cerana, A. dorsata and A. florea. Journal of Apicultural Research, 52 (5):196-201.
 Suwannapong, G., Yemor, T., Boonpukdee, C. and Benbow, M.E. (2011).Nosema ceranae, a new parasite in Thai honeybees. Journal of Invertebrate Pathology,106(2): 236–241.
 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่                                           
                        -
แต่งตำรา 
                        -
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ปริญญาตรี 
          แมลงและการป้องกันกำจัด
 
ปริญญาโท
                        -
ประสบการณ์