รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายอภิสิทธ์ ชิตวณิช
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ประวัติและผลงาน
นายอภิสิทธิ์ ชิตวณิช
Apisit(Mr.ApisitChittawanij)
 
1. ประวัติบุคคล
ชื่อ-สกุล                        นายอภิสิทธิ์ ชิตวณิช
วัน-เดือน-ปี เกิด              7 พฤษภาคม 2525
ภูมิลำเนา           165 หมู่ที่ 8 ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ 51051
E-mail. apisit.ch@kmitl.ac.th, anglelovebliss@gmail.com
Tel: 063 248 4069
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)จังหวัดชลบุรี
 
2. การศึกษา
ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญาและชื่อเต็ม สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อสถาบันฯ ประเทศ
2550 ตรี วท.บ.
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย
2554 โท วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย
2558 เอก Ph.D.
(Doctor of Philosophy)
Graduated of Electro-Optical and Materials Science Electro-Optical and Materials Science National Formosa University Taiwan
2559 นักวิจัย Post-doc
(นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย
 
 
3. หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
            The Study of Electron Transport Layer in Organic Light-Emitting Diodes by Thermal Evaporation and Stamping in Solution-Processes
 
4. วิชาสอน
- เทคโนโลยีการผลิตผัก
- การจัดการสถานเพาะชำ
- การเกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
 
5. หัวข้องานวิจัยที่ศึกษา
- ระบบการปลูกผักในโรงเรือน
- การใช้แสงในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
- การปลูกพืชในระบบปลอดสารพิษ
 
6. ประสบการณ์
ฝึกงาน และการศึกษาดูงาน
พ.ศ. รายละเอียด
2549 ฝึกงานและศึกษาดูงาน บริษัท Akatsuka Orchid, Mie ประเทศญี่ปุ่น (10 มีนาคม-2 มิถุนายน 2549)
2550 ฝึกงานและศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและการอาหารKoibuchi, Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น (10 มีนาคม-3มิถุนายน 2550)
2010 International University-Exchange Seminar 2010, Mie, Japan(October 13-23, 2010)

 
7. ผลงานทางวิชาการ
 
1) ผลงานตีพิมพ์ในประเทศไทย
1. ApisitChittawanij,AttakornPromwee andSomchaiChakhatrakan. Efficacy of Trichodermaspp. Isolated fromPlanting Soil in Agricultural Farm of Thammasat University on the Growth Promotion of Moroheiya.Agricultural Sci. J. 39(3) (Suppl), 238-241 (2008).
2. ApisitChittawanij,SomchaiChakhatrakan, and AnchaleeJala. Effects of Vermicompost on Growth and Yield of Lettuce. Agricultural Sci. J. 42 3/1 (Suppl): 523-526 (2011). 
3. ApisitChittawanij,SomchaiChakhatrakan, and AnchaleeJala. Effects of Vermicomposts on Seedling Growth of Amaranthustricolor. Agricultural Sci. J. 42 3/1 (Suppl): 527-530 (2011).
4. AnchaleeJala,ApisitChittawanij, andSomchaiChakhatrakan. The Effects of Vermicomposts from 2 Genus of Earthworm on Growth and Yield of Iceberg Lettuce. Thai Journal of Science and Technology. Vol 1, No 1, 19-24 (2012).
5. AnchaleeJala,SomchaiChakhatrakan andApisitChittawanij. The Effects of Vermicomposts from 2 Genus of Earthwormon Seedling Growth of Amaranthus tricolor. Thai Journal of Science and Technology. Vol 1, No 1, 13-18 (2012).
 
 
2) ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ
1. Yu- Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Fuh-ShyangJuang, Lin-Ann Hong, and Chih-Yuan Ou. Efficient solution-processed green phosphorescent organic light-emitting diodes using bipolar host material. Jpn. J. Appl. Phys. 52 (2013) 04CK03. (SCI)
2. ApisitChittawanij, Sinh-Thanh Nguyen, Lin-Ann Hong, Yu-Sheng Tsai, and Fuh-ShyangJuang. Blue fluorescent organic light-emitting diodes with optimized electron transportation layer. J. Juang et al. (eds.), Proceeding of the 2nd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2013), Lecture Notes in Electrical Engineering 293, 139 (2013) 1139-1145. (EI)
3. Fuh-ShyangJuang, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Yu-Sheng Tsai, and Kou-Kai Huang. The study of n-type doping and stamping transfer processes of electron transport layer for organic light-emitting diodes. The Institute of Electronics, Information and Communication Engineering Transactions on Electronics. Vol. E98-C, No.02 (2015) 66-72. (SCI)
4. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Chih-Yuan Ou, and Fuh-ShyangJuang. Adjusting dopant concentrations in solution process to optimized the white phosphorescent organic light-emitting diodes. Microelectronic Engineering, 138 (2015) 31-35. (SCI)
5. Yu-Sheng Tsai, ApisitChitawanij, Fuh-ShyangJuang, Pen-Chu Lin, Lin-An Hong, Feng-Yu Tsai, Ming-Hong Tseng, Ching-Chiun Wang, Chien-Chih Chen, Kung-Liang Lin, Szu-Hao Chen. Flexible fluorescent white organic light emitting diodes with ALD encapsulation. Submitted to Journal of Physics and Chemistry of Solids, 83(2015)135–139. (SCI)
6. ApisitChittawanij, Sinh-Thanh Nguyen, Lin-Ann Hong, Yu-Sheng Tsai, and Fuh-ShyangJuang. Blue fluorescent organic light-emitting diodes with optimized electron transportation layer. J. Juang et al. (eds.), Proceeding of the 2nd International Conference on intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2013), Lecture Notes in Electrical Engineering 293, 139 (2013) 1139-1145. (EI)
7. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Fuh-ShyangJuang, and Van-Huong Tran. Blue organic light-emitting diodes based on solution processed using a design of experiment and stamping process. J. Juang et al. (eds.), Proceeding of the 3rd International Conference on intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2014), Lecture Notes in Electrical Engineering 345 (2014) 389-395. (EI)
8. ApisitChittawanij and KitsakornLocharoenrat, Characteristic Evaluation of Organic Light-emitting Diodes by Stamp Printing Technique, Advances in Condensed Matter Physics, Volume 2017 (2017), Article ID 2414798, 6 pages. (SCI)
 
3) ผลงานในการประชุมวิชาการในประเทศ
1. ApisitChittawanij,AttakornPromwee andSomchaiChakhatrakan. Efficacy of            Trichoderma spp. Isolated fromPlanting Soil in Agricultural Farm of Thammasat   University on the Growth Promotion of Moroheiya.7thNational Horticultural Congress 2008, Pisanulok, Thailand, May 26-30, 2008.
2. ApisitChittawanij,SomchaiChakhatrakan, and AnchaleeJala. 2012. The Effects of            Vermicomposts on Growth and Yield of lettuce. 10th National Horticultural Congress2010, Bangkok, Thailand, May 18-20, 2011.
3. ApisitChittawanij,SomchaiChakhatrakan, and AnchaleeJala. 2012. The Effects of Vermicomposts on Seedling Growth of Amaranthustricolor. 10th National Horticultural Congress 2010, Bangkok, Thailand, May 18-20, 2011.
 
4) ผลงานในการประชุมวิชาการต่างประเทศ
1. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Fuh-ShyangJuang, Lin-Ann Hong, and Chih-Yuan Ou. Efficient solution-processed green phosphorescent organic light-emitting diodes using bipolar host material. The 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), Kyoto, Japan, Sep 25-27, 2012.
2. ApisitChittawanij, Sinh-Thanh Nguyen, Kuo-Hui Chen, Lin-Ann Hong, Yu-Sheng Tsai, and Fuh-ShyangJuang. Blue fluorescent organic light-emitting diodes with optimized hole   injection layer. 2013 Conference on Photonics and Communications, National Kaohsiung       University of Applied Science, Taiwan, November 1, 2013.
3. Lin-An Hong, Guang-Wei Chung, Kuo-Hui Chen, Yu-Sheng Tsai, Fuh-ShyangJuang, and ApisitChittawanij. High stability yellow fluorescent organic light-emitting diodes. 2013 Conference on Photonics and Communications, National Kaohaiung University of Applied Science, Taiwan, November 1, 2013.
4. Yu-Sheng Tsai, Van-Huong Tran, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, and Fuh-ShyangJuang. Optimization of hole injection and emitting layer thickness using solution-based processing and stamping for organic light emitting diodes. The International Electron Devices and Materials Symposium (IEDMS 2013), National Chi Nan University, Nantou, Taiwan, Nov 28-          29, 2013.
5. ApisitChittawanij, Sinh-Thanh Nguyen, Lin-Ann Hong, Yu-Sheng Tsai, Fuh-ShyangJuang. Blue fluorescent organic light-emitting diodes with optimized electron transportation layer. The 2nd International Conference on intelligent Technologies and Engineering Systems (ICITES2013), Cheng Shiu University, Kaohsiung, Taiwan, Dec 12-14, 2013.
6. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Chih-Yuan Ou, and Fuh-ShyangJuang. Adjusting dopant concentrations in solution processes to optimize the white phosphorescent organic light-emitting diodes. The 3rd International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE 2014), Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan, May 7-10, 2014.
7. Fuh-ShyangJuang, ApisitChittawanij, Lin-An Hong, Yu-Sheng Tsai, and Gua-Kai Huang. Electron transport layer n-type doping and stamping transfer processes for organic light-emitting diodes. The 8th International Symposium on Organic Molecular Electronics (ISOME 2014), Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan, May 15-16, 2014.
8. Yu-Sheng Tsai, Lin-Ann Hong, Siou-Wei Guo, Yang-Ching Lin, ApisitChittawanij, Fuh-      ShyangJuang. Application of multi-solution process small molecule materials of flexible white organic light-emitting diodes. The 6thInternational Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (ThinFilms2014), Sha Ping Ba, Chongqing, China, July 15-18, 2014.
9. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Fuh-ShyangJuang, and Wen-HaoTsao. High efficiency white hybrid organic light-emitting diodes based on charge doping layers. The 6thAsian Conference on Organic Electronics 2014 (6th A-COE 2014), Tainan, Taiwan, Nov 12-14, 2014.
10. Yu-Sheng Tsai, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Fuh-ShyangJuang, and Van-Huong Tran. Material Structure Selection of Solution Blue OLEDs Using a Design of Experiment. The 3rdInternational Conference on Intelligent Technologies and Engineering System (ICITES 2014), International Convention Center Kaohsiung, Kaohsiung,Taiwan, Dec 19-21, 2014.
11. ApisitChittawanij, Yu-Sheng Tsai, Fuh-ShyangJuang, and Lung-Wen Ou. “Auxiliary Anode on Large-Area Organic Light-Emitting Diode Lighting”. 4th International Conference and Exhibition on Materials Science & Engineering September 14-16, 2015 Florida, USA.
12. ApisitChittawanij, Yu-Sheng Tsai, Yang-Ching Lin and, Fuh-ShyangJuang. “Solution-Based Processing and Stamping For Organic Light-Emitting Diodes”. Submitted to the 2015 International Conference on Flexible and Printed Electronics (2015 ICFPE), October 21-23, 2015, Taipei, Taiwan.
13. Ci-Da Lin, ApisitChittawanij, Lin-Ann Hong, Ching-Chiun Wang, Shih-Hsiang Lai, Yu-Sheng Tsai, and Fuh-ShyangJuang. “The study of transparent organic light-emitting diodes with two side emitting”. 2015 IFToMM World Congress October 25-30, 2015, Taipei, Taiwan.
14. ApisitChittawanij, Yu-Sheng Tsai, Fuh-ShyangJuang, and Wei-Chieh Lin. Blue organic light-emitting diodes using solution-based processing with transfer stamping. 2015International Electron Devices and Materials Symposium (IEDMS 2015) ,November 19-20, 2015, Kun Shan University, Tainan, Taiwan.
15. ApisitChittawanij and KisakornLocharoenrat, Characteristic Evaluation of Organic Light-emitting Diodes by Stamp Printing Technique, 29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2016), November 8-11, 2016, ANA Crowne Plaza Kyoto, Kyoto, Japan.