รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวสุพรรษา ชินวรณ์
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)                  สุพรรษา ชินวรณ์
2. เพศ            หญิง                        สถานะทางการสมรส               สมรส
3. วัน เดือน ปีเกิด                  23 กรกฎาคม 2529
4. ตำแหน่งปัจจุบัน        อาจารย์
5. ที่อยู่ (ที่ทำงาน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110     
         
6. ที่อยู่ (ที่บ้าน)
34/2 หมู่ 5 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
                   
7. E-mail Address       su_pan_sas@hotmail.com
โทรศัพท์: 089-7369017
 
8. ประวัติการศึกษา
8.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าตอ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8.2 มัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
8.3 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เกษตรศาสตร์)
สาขาพืชไร่ สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่จบพ.ศ.  2552                  
8.4ปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่  
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ปีที่จบพ.ศ.  2560
 
9. ผลงานวิจัย            
9.1 การเสนอผลงานวิชาการ
สุพรรษา สุขแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ศันสนีย์ จำจด ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการติดเมล็ดในข้าว 2552 วารสารเกษตร 25 (พิเศษ): 149-153 (2552) เผยแพร่แบบปากเปล่าและตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ในงานสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
SupansaSukkeo, BenjavanRerkasem and SansaneeJamjodGenotypic variation of grain set response to high temperature in rice2552 เผยแพร่แบบปากเปล่างานประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโสด้านพืชไร่ ครั้งที่ 9ณ. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2552
 
SupansaSukkeo, BenjavanRerkasem and SansaneeJamjodGenotypic variation of grain set response to high temperature in rice2552 นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในงานการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา ( ครั้งที่4 )ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
สุพรรษา สุขแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ศันสนีย์ จำจดการตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงของข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างพันธุ์ทนทานและอ่อนแอต่ออุณหภูมิสูงในระยะดอกบาน 2555 นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2มิติใหม่วิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21-23ธันวาคม 2555โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 
SupansaSukkeo, BenjavanRerkasem and SansaneeJamjodResponses of F1 hybrid between high temperature tolerant and sensitive rice varieties to high temperature at anthesis2556 นำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series XCVI From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development จัดโดยงานการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 23 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
SupansaSukkeo, BenjavanRerkasem, SansaneeJamjod. 2017 Inheritance of Tolerance to High Temperature at Anthesis in Rice. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 49 (2) 135-143.
 
SupansaSukkeo, BenjavanRerkasem, SansaneeJamjod. 2017 Heat Tolerance in Thai Rice Varieties. ScienceAsia. 43 (2).