รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
คุณวุฒิ                             ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)ประเทศไทย
สาขาที่สำเร็จการศึกษา     เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
สาขาที่เชี่ยวชาญ             โรคพืชวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ภาระงานสอน
                ระดับปริญญาตรี
-      ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี (Special Problem in Plant Science):ผู้ร่วมสอน
-      ฝึกงานพืชศาสตร์ 1(Field Practice in Plant Science 1):ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      สัมมนาพืชศาสตร์ (Seminar in Plant Science):ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      สารเคมีปนเปื้อนในพืช: ผู้ร่วมสอน
-      หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช: ผู้ร่วมสอน
-      นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร: ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก: ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: ผู้ร่วมสอน
-      อนุรักษ์พันธุกรรมพืช: ผู้ร่วมสอน
ระดับปริญญาโท
-      สัมมนาพืชศาสตร์ 1 (Seminar in Plant Science I): ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      สัมมนาพืชศาสตร์ 2(Seminar in Plant Science II): ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช: ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
-      วิทยานิพนธ์: ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน
 
ตำรา/เอกสารการสอน
1.             สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง.  2558.  เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก.  เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.53 หน้า.
2.             สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง.  2558.  หลักและวิธีการควบคุมศัตรูพืช.  เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.  60 หน้า.

โครงการวิจัย
1.             การสำรวจโรคเหี่ยวในสับปะรดที่เกิดจากเชื้อไวรัส Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus(หัวหน้าโครงการวิจัย : งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551)
2.             ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Phytophthoraspp. สาเหตุโรคของยางพาราในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552)
3.             การสำรวจและศึกษาพันธุกรรมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองประจำถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ.)(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553)
4.             การสำรวจพืชพื้นเมืองกินได้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ.)(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554)
5.             การจัดจำแนกเชื้อ Ganodermaspp. สาเหตุโรคลำต้นเน่า (Basal stem rot) ในปาล์มน้ำมัน(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554)
6.             การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายพื้นเมืองในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ.)(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555)
7.             การศึกษาความต้านทานต่อไวรัสใบด่างของแตงในพันธุ์พริกที่ปลูกทางภาคใต้ของประเทศไทย(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555)
8.             การศึกษายีนก่อโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล(ผู้ร่วมโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556)
9.             ความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559)
10.      การแยกเชื้อแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อ Xanthomonas axonopodispv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559)
11.      การจัดจำแนกเชื้อ Colletotrichum gloeosporioidesสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีและการควบคุม(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560)
12.      การศึกษาโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsiiของแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุม(หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561)
การจัดจำแนกเชื้อ Xanthomonas axonopodispv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (หัวหน้าโครงการวิจัย :งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562)
 
ผลงานการตีพิมพ์
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และภูษณิศา เชษฐาพงศ์.  2560. การจัดจำแนกเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม.  แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 1):1417-1423.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง นิรัตน์ หนูทอง และ สุนัสดา โสรัตน์สะ. 2559. การคัดเลือกเชื้อรา Trichodermaspp. เพื่อควบคุมโรคโคนเน่าแก่นตะวันที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 ฉบ(พิเศษ3):21-28.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และภูษณิศา เชษฐาพงศ์.  2558.  การควบคุมเชื้อรา Pyricularia griseaSacc. สาเหตุโรคไหม้ของข้าว. น. 647-654.  ในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558, โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท, เชียงราย.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง, จตุพร ไกลถาวร และสรพงษ์ เบญจศรี.  2558.  การประเมินแนวโน้มความต้านทานต่อไวรัสใบด่างแตงในพริกพันธุ์ลูกผสม.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33 (พิเศษ 1):894-899.
นงลักษณ์ เภรินทวงค์, นวรัตน์ ใจหอม และสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง.  2557.  การศึกษายีนก่อโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล.  ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 6(1-4):17-20.
นวรัตน์ ใจหอม, สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และนงลักษณ์ เภรินทวงค์.  2557.  การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราส่เหตุโรคใบไหม้ข้าว (Pyricularia grisea) ที่เก็บรวบรวมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR.  วาราสารเกษตรพระจอมเกล้า 32 (3): 52-60.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่งและมารีนา หารง. 2557.  การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensisMuell. Arg).  แก่นเกษตร 42 (พิเศษ): 686-692.
สรพงค์เบญจศรี, ภาณุมาศพฤฒิคณี, สุภาภรณ์เอี่ยมเข่ง,สมพรดายศ,สกุลรัตน์แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์สิมลา, พัชรีสิริตระกูลศักดิ์ และฤชุอรวรรณะ2557.  ศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของพริก.  เรื่องเต็ม น. 927-934.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-24พฤษภาคม 2557,ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี อ. หาดใหญ่, สงขลา.
สุภาภรณ์เอี่ยมเข่ง, อุมาพรกัญชนะกาญ, วิกันดารัตนพันธ์, สรพงษ์เบญจศรี และภาณุมาศพฤฒิคณี.  2557.  การคัดเลือกสายพันธุ์พริกลูกผสมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างแตง.  เรื่องเต็ม น. 935-940.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24ระหว่างวันที่ 21-24พฤษภาคม 2557,ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี อ. หาดใหญ่, สงขลา.
วิกันดา รัตนพันธ์ และสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง.  2557.  การประเมินระดับความต้านทานของพันธุ์พริกต่อการเข้าทำ ลายของเพลี้ยอ่อน (Myzus persicae) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณธาตุอาหารสะสมในพริก.  เรื่องเต็ม น. 963-970.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-24พฤษภาคม 2557, ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี อ. หาดใหญ่, สงขลา.
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และศิริพร ขวัญทองยิ้ม.  2556.  การทดสอบความทนเค็มของข้าวพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทยในสภาวะปลอดเชื้อ, น. 2240-2248.  ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่งและสาวิณี หนูสวัสดิ์.  2555.  ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องจำปา(Dendrobium moschatum) ในสภาพปลอดเชื้อ, น. 2206-2212.  ใน การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9ระหว่างวันที่ 6-7ธันวาคม 2555,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.
สุภาณี นวลแย้ม และสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง.  2552.  การศึกษาเชื้อราไฟท๊อปทอร่าสาเหตุโรคเน่าในยางพาราชำถุงในจังหวัดสุราษฏร์ธานี, น. 224-232ในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9ระหว่างวันที่ 24-26พฤศจิกายน 2552,โรงแรมสุนีย์ แกรนด์, อุบลราชธานี.
มยุรี  แก้วขาว และสุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง.  2551.  การจัดจำแนกเชื้อราใบไม้สีขาวจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39 (3) (พิเศษ): 548-551.
ศิราณี ศรีวิเชียร,สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และสุรพล ฐิติธนากุล.  2551.  ผลของสารไทโอยูเรียต่อการแตกตาของเงาพันธุ์โรงเรียน.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 39 (3) (พิเศษ):69-72.
Threera Srisawat, Duangkhaetita Kanjanasopa, Supaporn Ieamkhengand Rommanee Cheur-Srisakul.  2013. RAPD Technique Identifies Subtypes of Vatica diospyroides Symington, a Critically Endangered Medical and Fragrant Plant in the Dipterocarpaceae. Journal of Plant Sciences 8(2): 57-64.
Ieamkheng, S., C. Chaichana and J. Pechwang.  2012.  Control of Ganoderma spp. causing of basal stemrot Disease in Oil Palm(Elaeis guineensis Jacq.).   In The 10th international symposium on biocontrol and biotechnology, ISBB 2012, 27-30 Dec 2012, Harbin, China.
Jitpuckdee, S and S. Ieamkheng.  2010.  Effects of organic substances on growth and development of protocorms of Grammatophyllum speciosum Blume by In Vitro CultureAbstract for presentation in BioScience for the Future 2010, Oct 8-9, Prince of Songkla University, HatYai, Thailand            
Ieamkhang, Sand O. Chatchawankanphanich. 2005.  Augmentin®as and alternative antibiotic for growth suppression of Agrobacterium for tomato (Lycopersicon esculentum) transformation.  Plant Cell Tiss. Org. Cult.  82: 213-220
Ieamkhang, S., L. Riangwong and O. Chatchawankanphanich. 2005.  Detection of Tomato yellow leaf curl Thailand virus by PCR without DNA extraction.  Molecular Biotechnology.  31: 233-238
Ieamkhang, Sand O. Chatchawankanphanich. 2005. Expression of Rep protein of Tomato yellow leaf curl virus in transgenic tomato for virus resistance.  AgBiotech Graduate ConferenceII, May 16-17, Chulabhorn Research Institute, Bangkok,Thailand
Ieamkhang, Sand O. Chatchawankanphanich. 2005.  Expression of Rep protein of Tomato yellow leaf curl virus in transgenic tomato for virus resistance.  Abstracts of the 5th National Symposium on Graduate Research, October 10-11,  Kasetsart University, Bangkok,Thailand.
Ieamkhang, S., R. Koohapitakthum and O. Chatchawankanphanich. 2005.  The mutated Rep protein of Tomato yellow leaf curl virus confers resistance in transgenic tomato. Abstracts of BioThailand, November 2-5, The Queen Sirikit National convention.
 

การติดต่อ (เบอร์ e-mail): ieamkhang@hotmail.com