รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
. ชื่อ     รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิและสาขาที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน
วท.ด. พืชสวน (ปรับปรุงพันธุ์พืช) 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 (การจัดการศัตรูพืช) 2528 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศนียบัตร (Certificate) ปี พ.ศ. สถาบัน
International Training Workshop on Demonstrationand Promotion of Vegetables New varieties and Technologies 2555 Anhui Jianghuai Horticultural Technology Co. LTD, China
 
Horticultural Production under Protected Environments 2544 JICA, Japan
 
International Course on Intensive Vegetable Production under Various Growing Conditions
 
2542 MASHAV, Israel
International Group Training on Plant Protection Services 2540 DOAE, Thailand
 
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ.......การปรับปรุงพันธุ์พืช, การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ, การวางแผนการทดลอง, การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ภาระงานสอน
 
 
 
ระดับ (ตรี/โท) รายวิชาที่สอน 
ตรี Cultivar and Product Marketing Management and Research       ร่วมสอน  
ตรี Experimental Design in Plant Science       ผู้จัดการ  
ตรี Vegetable Production Technology       ผู้จัดการ  
ตรี Principles of plant Breeding       ผู้จัดการ  
ตรี Horticultural Seed Production       ร่วมสอน  
 
ตรี Field Practice in Plant Science 1       ร่วมสอน  
ตรี Selected Topics in Plant Science       ร่วมสอน  
ตรี Principles of Agriculture       ร่วมสอน  
โท Advanced Plant Breeding       ผู้จัดการ  
             
โท Data Analysis Using Statistical Package       ผู้จัดการ  
โท Research Methodology in Plant Science       ผู้จัดการ  
โท Biometrics in Plant Breeding       ผู้จัดการ  
 
5. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา หนังสือ
ปราโมทย์ พรสุริยา. 2539. เอกสารประกอบการสอนวิชาพืชผักอุตสาหกรรม. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์              บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ชลบุรี. 229 น.
ปราโมทย์ พรสุริยา. 2556. เอกสารคำสอนวิชาการวางแผนการทดลองทางพืชศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช           คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี. 171 น.
ปราโมทย์ พรสุริยา. 2557. การวิเคราะห์ทางไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุ์พืช. โอ. เอส. พริ้นติ้ง  เฮ้าส์, กรุงเทพฯ.          211 น.
6. โครงการวิจัย
6.1 การคัดเลือกสายพันธุ์และการประเมินการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของสวีทเมล่อน(Cucumis melo L. var. makuwa Makino)
6.2 การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์
6.3 การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน
6.4 การคัดเลือกและความแปรปรวนของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวฝักสีม่วงในลูกชั่วรุ่นที่ 3
 
 
7. ผลงานตีพิมพ์ (4 ปี ย้อนหลัง)
ปี พ.ศ. 2560
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ พิสุทธิ์ สังข์ขาว. 2560. ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบ     เบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ. รายงานสืบเนื่องการประชุมทาง               วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณ            ทหารลาดกระบัง วข.ชุมพร หน้า 216-225.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ จินตนา มุงคุณโคตร. 2560. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูก    แบบอินทรีย์. แก่นเกษตร 45(พิเศษ 1):1253-1258.
ปี พ.ศ. 2559
ปราโมทย์ พรสุริยา และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะฝักในลูกชั่วรุ่นที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างสาย   พันธุ์ถั่วฝักยาว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”จัดโดย อพ.สธ.                  วันที่ 24-26 มี.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 24-30.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, วชิราภรณ์ เรือนแป้น  และ เชิดศักดิ์ คงขวัญ. 2559. รายงานสืบเนื่องการประชุม       ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-25 มิ.ย. 2559ณ มทร อีสาน วข.สุรินทร์ หน้า 360-367.
มนวิภา พลจักรี, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2559. ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ใน        ข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่              41 และ นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มรภ. วลัยลงกรณ์  หน้า 322-329.
อรอนงค์ บัวดำ, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2559. ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยอินทรีย์    คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร47             (พิเศษ 2):  617-620.
อภิญดา ก่านหงส์, ปราโมทย์ และ สรรลาภ สงวนดีกุล. 2559. การคัดเลือกและการเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว           พื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร47 (พิเศษ 2):381-384
ปราโมทย์ พรสุริยา พรทิพย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2559. ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิต   ของสวีทเมล่อน. แก่นเกษตร 44(พิเศษ 1):873-879.
Pramote Pornsuriya, Pornthip Pornsuriya and Patiyut Kwan-on. 2559. Triple test cross            analysis for epistatic components in a cross between Thai melon                                               (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis).                 RMUTSB Acad. J. 4(1): 83-91.
ปี พ.ศ. 2558
ปราโมทย์ พรสุริยา,สมควร บุญศรีนุกูล และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2558. ความแตกต่างทางพันธุกรรมและ   ความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสมระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย          เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก: 8(1). 17 – 22.
ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา, ศิริมา ธีรสกุลชล และ อนุชา จุลกะเสวี. 2558. การวิเคราะห์            เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า : 13 (ฉบับพิเศษ 1)                 171-175.
พรทิพย์พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ กมลชัย เกลี้ยงเกลา. 2558. ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอก             ของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม. การประชุมวิชาการ       เมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 12. 9-11 มิถุนายน2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,    ลำปาง. (รางวัลชมเชย โปสเตอร์ยอดนิยม)
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ศิริมา ธีรสกุลชล. 2558. การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์       ถั่วฝักยาวสายพันธุ์คัด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน              2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ ขวัญอ่อน. 2558. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวใน           การปลูกแบบอินทรีย์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน       2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา.
Pramote Pornsuriya and Pornthip Pornsuriya. 2015. Estimates of Genetic Parameters and       Expected Genetic Gains in F3 Population of Yardlong Bean. 6nd Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand 1-3 September, 2015.
ปี พ.ศ. 2557
ปราโมทย์ พรสุริยา, สมควร บุญศรีนุกูล, อัมรัตน์ โกมลมาศ และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2557. ความดีเด่นของ               ลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว. แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3: 753-759.
ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา และ ศิริมา ธีรสกุลชล. 2557. ความแปรปรวนในลักษณะผลของ      ลูกผสมข้ามสามทางระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 45 ฉบับพิเศษ 3: 241-    246.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, ไพโรจน์ นาคบำรุง และ ชัยยุทธ มงคลเกาะ. 2557. อิทธิพลของการ              ทำ primingต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var.    conomon). น. 240-248. ใน:รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 11. สมาคม                เมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2557. สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5         พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์. น. 42-47. ใน:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช    มงคลตะวันออก ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.
พรทิพย์ พรสุริยา ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2557.การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวาน
                ลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม. น. 349-358. ใน:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
                มงคล ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา, พระนครศรีอยุธยา.
อภิญดา ก่านหงส์ และ ปราโมทย์ พรสุริยา. 2557. การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์. แก่น  เกษตร 42(ฉบับพิเศษ) 1: 634-640.
Pramote Pornsuriya and Pornthip Pornsuriya. 2014. Stability Analysis of Six Super Sweet
                Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems. p. 530-539.  In:       The 5 th Rajamangala University of Technology International Conference.                                              Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,                            Thailand.
 
8. การติดต่อ
โทร. 086-8453795     e-mail: pornsuriya@hotmail.com