รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ  นายอัมรัตน์ โกมลมาศ
คุณวุฒิ (ใส่คุณวุฒิสูงสุด)    Dr.rer.nat.tech.     ประเทศ Austria
สาขาที่สำเร็จการศึกษา         การผลิตพืช
สาขาที่เชี่ยวชาญ                  เทคโนโลยีธัญพืช

ภาระงานสอน                       
          - ระดับปริญญาตรี    1. เทคโนโลยีธัญพืช  2. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3. สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
                                          4. พืชไร่อุตสาหกรรม 5. ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์ 
          - ระดับปริญญาโท     1. สรีรวิทยาการผลิตพืชชั้นสูง

โครงการวิจัย
                อัมรัตน์ โกมลมาศ, ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม และ เกศริน ฑีฆายุ. (2546). อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและอายุการเก็บ  เกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของกระชาย (Boesenbergia pandurata(Roxb) Schir.). (รายงานผลวิจัย). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 34 น. 

ผลงานการตีพิมพ์              
                ปราโมทย์ พรสุริยา, สมควร บุญศรีนุกุล,อัมรัตน์ โกมลมาศ และพรทิพย์ พรสุริยา. (2557). ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว. แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3: (2557) : 753-759.   

การติดต่อ(เบอร์ e-mail) : komolmasamarat@gmail.com