รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผศ.พรทิพย์ พรสุริยา
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
1. ชื่อ     ผศ. พรทิพย์ พรสุริยา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิและสาขาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา วิชาเอก ชื่อสถาบันการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) เกษตรศาสตร์ พืชสวน 2521 พืชสวน ม..เกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) เกษตร
ศาสตร์
พืชสวน 2528 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ม.เกษตรศาสตร์
บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ 2547 การตลาด ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ 2550 การบัญชี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 
3. สาขาที่เชี่ยวชาญ.......เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
                                -  อนุกรมวิธานพืช การจัดสวนภูมิทัศน์
                                - คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การแก้ไข และใช้คอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  พิมพ์ไทย-อังกฤษ
                                - บริหารธุรกิจ (บัญชี)
4. ภาระงานสอน
 
 
5. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตำรา หนังสือ
พรทิพย์ พรสุริยา. 2535. เอกสารประกอบการสอนวิทยาการเมล็ดพันธุ์. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ชลบุรี.     น.
6. โครงการวิจัย
6.1 การคัดเลือกและประเมินค่าทางพันธุกรรมของถั่วฝักยาวจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์
6.2 การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน
6.3 การคัดเลือกและความแปรปรวนของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวฝักสีม่วงในลูกชั่วรุ่นที่ 3
 
 
7. ผลงานตีพิมพ์ (4 ปี ย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
พรทิพย์พรสุริยา,ปราโมทย์พรสุริยา และ กมลชัย เกลี้ยงเกลา. 2558. ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 12. 9-11 มิถุนายน2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ลำปาง. (รางวัลชมเชย โปสเตอร์ยอดนิยม)
พรทิพย์พรสุริยา,ปราโมทย์พรสุริยา, ไพโรจน์ นาคบำรุง และ ชัยยุทธ มงคลเกาะ. 2557. อิทธิพลของการทำprimingต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var. conomon). การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 11. 20-23 พฤษภาคม 2557. โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช พัทยา, ชลบุรี. (รางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม อันดับ 2)
ปราโมทย์พรสุริยาพรทิพย์พรสุริยาและชัดหนูเหมือน. 2553. ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการ      คัดเลือกลักษณะทางพืชสวนของประชากรมะระขี้นกพันธุ์พื้นเมือง.วารสารวิทยาศาสตรเกษตร41(พิเศษ)  457- 460.(ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับดี ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์)
พรทิพย์พรสุริยาและปราโมทย์พรสุริยา.2551. ผลของปุ๋ยยูเรียและน้ำสกัดชีวภาพต่อผลผลิตของ บรอกโคลี. น. 60-68. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1. 27-29 สิงหาคม 2551. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา, ตรัง. (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการ   นำเสนอภาคบรรยาย)
 
ปี พ.ศ. 2560
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ พิสุทธิ์ สังข์ขาว. 2560. ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบ  เบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ. รายงานสืบเนื่องการประชุมทาง            วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณ        ทหารลาดกระบัง วข.ชุมพร หน้า 216-225.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ จินตนา มุงคุณโคตร. 2560. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูก    แบบอินทรีย์. แก่นเกษตร 45(พิเศษ 1):1253-1258.
ปี พ.ศ. 2559
ปราโมทย์ พรสุริยา และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะฝักในลูกชั่วรุ่นที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างสาย  พันธุ์ถั่วฝักยาว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”จัดโดย อพ.สธ.     วันที่ 24-26 มี.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 24-30.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, วชิราภรณ์ เรือนแป้น  และ เชิดศักดิ์ คงขวัญ. 2559. รายงานสืบเนื่องการประชุม    ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-25 มิ.ย. 2559ณ มทร อีสาน วข.สุรินทร์ หน้า 360-367.
มนวิภา พลจักรี, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2559. ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ใน       ข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่           41 และ นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มรภ. วลัยลงกรณ์  หน้า 322-329.
อรอนงค์ บัวดำ, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์. 2559. ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยอินทรีย์   คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร47         (พิเศษ 2):  617-620.
อภิญดา ก่านหงส์, ปราโมทย์ และ สรรลาภ สงวนดีกุล. 2559. การคัดเลือกและการเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว     พื้นเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร47 (พิเศษ 2):381-384
ปราโมทย์ พรสุริยา พรทิพย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2559. ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิต                ของสวีทเมล่อน. แก่นเกษตร 44(พิเศษ 1):873-879.
Pramote Pornsuriya, Pornthip Pornsuriya and Patiyut Kwan-on. 2559. Triple test cross       analysis for epistatic components in a cross between Thai melon                    (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis).     RMUTSB Acad. J. 4(1): 83-91.
ปี พ.ศ. 2558
ปราโมทย์ พรสุริยา,สมควร บุญศรีนุกูล และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2558. ความแตกต่างทางพันธุกรรมและ  ความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสมระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก: 8(1). 17 – 22.
ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา, ศิริมา ธีรสกุลชล และ อนุชา จุลกะเสวี. 2558. การวิเคราะห์      เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า : 13 (ฉบับพิเศษ 1)           171-175.
พรทิพย์พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ กมลชัย เกลี้ยงเกลา. 2558. ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอก       ของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม. การประชุมวิชาการ      เมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 12. 9-11 มิถุนายน2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,    ลำปาง. (รางวัลชมเชย โปสเตอร์ยอดนิยม)
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ศิริมา ธีรสกุลชล. 2558. การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์    ถั่วฝักยาวสายพันธุ์คัด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน         2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ ขวัญอ่อน. 2558. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวใน       การปลูกแบบอินทรีย์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. 1-3 กันยายน    2558. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา.
Pramote Pornsuriya and Pornthip Pornsuriya. 2015. Estimates of Genetic Parameters and   Expected Genetic Gains in F3 Population of Yardlong Bean. 6nd Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand 1-3 September, 2015.
ปี พ.ศ. 2557
ปราโมทย์ พรสุริยา, สมควร บุญศรีนุกูล, อัมรัตน์ โกมลมาศ และ พรทิพย์ พรสุริยา. 2557. ความดีเด่นของ          ลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว. แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 3: 753-759.
ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา และ ศิริมา ธีรสกุลชล. 2557. ความแปรปรวนในลักษณะผลของ    ลูกผสมข้ามสามทางระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป. ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 45 ฉบับพิเศษ 3: 241- 246.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, ไพโรจน์ นาคบำรุง และ ชัยยุทธ มงคลเกาะ. 2557. อิทธิพลของการ        ทำ primingต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var.          conomon). น. 240-248. ใน:รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแห่งชาติครั้งที่ 11. สมาคม      เมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2557. สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5     พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์. น. 42-47. ใน:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช   มงคลตะวันออก ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.
พรทิพย์ พรสุริยา ปราโมทย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน. 2557.การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวาน
          ลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม. น. 349-358. ใน:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
          มงคล ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา, พระนครศรีอยุธยา.
อภิญดา ก่านหงส์ และ ปราโมทย์ พรสุริยา. 2557. การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์. แก่น         เกษตร 42(ฉบับพิเศษ) 1: 634-640.
Pramote Pornsuriya and Pornthip Pornsuriya. 2014. Stability Analysis of Six Super Sweet
          Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems. p. 530-539.  In:     The 5 th Rajamangala University of Technology International Conference.                         Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,                  Thailand.
 
 
 
8. การติดต่อ
โทร. 089-6021971     e-mail: piyaball@hotmail.com