รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี
ตำแหน่ง :   อาจารย์
ประเภท :   อาจารย์
ชื่อ-นามสกุล:              ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี
ตำแหน่ง:                  อาจารย์
ประเภท:                   อาจารย์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิและสาขาที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน
ปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พืช       2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ.เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)     2546 มหาวิทยาขอนแก่น
 
2. สาขาที่เชี่ยวชาญ
       การปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานด้วยมือ (Conventional breeding) การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular breeding) โรคพืช ธาตุอาหารพืช การผลิตผักอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการผลิตผักอินทรีย์
           
3. ภาระงานสอน
ระดับ(ตรี/โท) รายวิชาที่สอน
ระดับ รายวิชาที่สอน    
ปริญญาตรี        เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(รหัสวิชา 0111308)    
ผู้จัดการรายวิชา  
ปริญญาตรี        พืชไร่อุตสาหกรรม
(รหัสวิชา 0114307)    
ผู้ร่วมสอน  
ปริญญาตรี        หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช
(รหัสวิชา 0111202)    
ผู้จัดการรายวิชา  
ปริญญาตรี        ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
(รหัสวิชา 0110201)    
ผู้ร่วมสอน  
ปริญญาตรี        ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
(รหัสวิชา 0110402)    
ผู้จัดการรายวิชา  
ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร
(รหัสวิชา 0112301)    
ผู้ร่วมสอน  
ปริญญาตรี สัมมนาพืชศาสตร์
(รหัสวิชา 0110403)    
ผู้ร่วมสอน  
ปริญญาโท การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
(รหัสวิชา 0118501)    
ผู้ร่วมสอน  
ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
(รหัสวิชา 0118503)    
ผู้ร่วมสอน  
      
4.งานวิจัย
4.1การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) หน่วยงานที่ให้ทุน:    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
4.2 การพัฒนาบัวประดับสกุล Nymphaea spp. โดยการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย Nymphaea และสกุลย่อย Anecphya(หัวหน้าโครงการวิจัย) หน่วยงานที่ให้ทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
4.3 การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
หน่วยงานที่ให้ทุน:    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบรายได้ ประจำปี 2558
4.4 คุณสมบัติและความหลากหลายชนิดของสาหร่ายน้ำจืดบริเวณสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (หัวหน้าโครงการวิจัย) หน่วยงานที่ให้ทุน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เงินงบประมาณ ประจำปี 2559)
4.5 การทดสอบสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) หน่วยงานที่ให้ทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เงินรายได้ ประจำปี 2560)
4.6 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบบัวประดับลูกผสม (Nymphaea spp.)(หัวหน้าโครงการวิจัย) หน่วยงานที่ให้ทุน:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เงินงบประมาณ ประจำปี 2560)
 
5. ผลงานตีพิมพ์ (5  ปีย้อนหลัง)
รัตนากร กฤษณชาญดี. 2559. การประเมินลักษณะฟีโนไทป์บัวสายเขตร้อนสกุลย่อย Brachyceras ในจังหวัดชลบุรี. ว. วิทย์ กษ. 47(2)(พิเศษ): 161-164 น.
รัตนากร กฤษณชาญดี. 2559. การเปรียบเทียบบัวฝรั่งพันธุ์การค้าและพันธ์ลูกผสมใหม่ใน 3 ฤดูกาล. ว. วิทย์ กษ.47(2)(พิเศษ): 321-324 น.
รัตนากร กฤษณชาญดี.2560.ผลของน้ำสารสกัดชีวภาพจากพืชต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม. ว. แก่นเกษตร 45 (พิเศษ) 1 :1283-1288
รัตนากร กฤษณชาญดี.2560.การจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้และภาคเหนือ. ว. แก่นเกษตร 45 (พิเศษ) 1:1424-1429
R., kitsanachandee, P., Somta, O., Chatchawankanphanich, K.P., Akhtar, T.M., Shah, R.M., Nair, T.S., Bains, A., Sirari, L., Kaur and P. Srinives. 2013. Detection of Quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic india virus (MYMIV) resistance in mungbean (Vigna radiate (L.) Wilczek) in India and Pakistan. Breed Sci 63 (4): 367-373.                        
 
 
6. การติดต่อ
e-mail: ratanakorn_kit@hotmail.com