ค้นหา:
 
  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Upskill/Reskill/Newskill)
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  30-11-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Upskill/Reskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
นำโดยประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด้าน Smart farming ผศ.วัลลภ พรหมทอง คณะกรรมการ อาจารย์พฤกษ์ ชุติมานุกูล และเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าติดตามและประเมินผลหลักสูตร การผลิตข้าวไทยอัจฉริยะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และผู้บริหารให้การต้อนรับ
 
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมคือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา
 
คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการอบรม รับฟังสรุปการดำเนินการ ชมสาธิตการอบรมการบินโดรน ในแปลงนาสาธิต รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม และอาจารย์ผู้สอนมีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  10  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการดำนาเกี่ยวข้าววิถีไทย กิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว
     คำสั่งที่ 119/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 117/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 116/2564

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.