ค้นหา:
 
  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  25-11-2562   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมขาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมขาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย นางสาวปัทมา ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน นางสาวธนิตชยา พุทธมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวสุรางคณา สุขเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร กฤษณชาญดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าบริโภคชั้นนำของประเทศ ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหาร และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการผลิตนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากรในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  7  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  
  ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
  การมอบ เอกสารรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.ตะวันออก 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.